بررسی آمادگی معلمان در پذیرش پلتفرم شاد براساس مدل پذیرش مبتنی بر نگرانی در دوران همه‌گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

10.22034/trj.2023.139944.1887

چکیده

با ظهور کووید-19، تحولات قابل توجه در سیستم‌های آموزشی جهانی رخ داد. در این شرایط معلمان نیازمند تطبیق سریع با این تغییرات در فرآیندهای آموزشی شدند. بررسی آمادگی و نیازهای آن‌ها برای استفاده از پلتفرم شاد، جنبه‌ای کلیدی برای بهبود آموزش در دوران پساکروناست. تحقیق حاضر با بررسی آمادگی 2,605 معلم برای بهره‌گیری از این پلتفرم شاد بر مدل پذیرش مبتنی بر نگرانی انجام شد. معتبریت محتوای پرسشنامه تأیید شده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان می‌دهد که در مرحله آگاهی، نگرانی معلمان بالا بوده چراکه از دانش کافی در مورد این پلتفرم برخوردار نبودند و در طول این دوره علاقه داشتند که اطلاعات بیشتری در مورد این برنامه به دست آورند. در مرحله شخصی هم نگرانی‌های شخصی معلمان نسبت به استفاده از پلتفرم "شاد" سطح متوسطی می‌باشد. در سطح مدیریتی، معلمان کمترین نگرانی را در مورد برنامه‌ها و برنامه‌ریزی نشان دادند. همچنین، آن‌ها در سطح نتیجه نگران تأثیر تغییر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بودند و در سطح همکاری و هماهنگی با همکاران نیز نگرانی‌های معلمان جدی بوده است. در نهایت، معلمان نگران کشف مزایای برنامه و امکان جایگزینی آن بودند. تمامی نتایج با سطح اهمیت کمتر از 0.05 معنی‌دار بودند. به‌صورت کلی این مطالعه نشان می‌دهد که برای موفقیت در پذیرش نوآوری‌های آموزشی، باید به معلمان آموزش کافی داده شود و نگرانی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود. تمرکز بر نیازها و نگرانی‌های آن‌ها می‌تواند مسیری برای تقویت آموزش با فناوری فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Teachers' Readiness To Accept The Shad Program Based on The Concerns-Based Adoption Model During The Corona Pandemic

نویسندگان [English]

 • Elham Akbari 1
 • Tahereh Yazdinejad 2
 • Asma Yazdi 2
 • Rezvan Nazari 2
1 Assistant Professor of Educational Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student of Educational Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: The world of teachers and students experienced serious uncertainties and transformations with the unfortunate and unpleasant arrival of Covid-19, and electronic learning replaced traditional education as the basic solutions for continuing educational activities. In this challenging era, the concept of e-learning and the use of modern educational tools such as learning management systems (Shad) became a vital and prominent discourse, and an important issue in facing this innovation was teachers' concern about the Shad program. For this reason, in this research, we investigated teacher readiness to accept e-learning (using SHAD) in the era of Corona by using a model based on the concern of accepting change.
Methods: This is a quantitative study and with the aim of collecting and analyzing quantitative data to help explain and create the desired results, Hall, George and Rutherford's Stages of Worry Questionnaire (SoCQ) was used and conducted in Iran and the data of this study was collected in first 6 months of 2023  were collected.
  Before the pandemic, teaching/learning was conducted in lectures, tutorials and labs as well as completely face-to-face assessment methods in Iranian schools. When the pandemic hit, schools planned to transition online quickly, and part of the teaching, learning, and assessment was done online during the pandemic. For this reason, the current research is generally in the field of psychology of learning and especially in the field of e-learning.
The statistical population of the research to compile the questionnaire for quantitative analysis included all the teachers in the whole country. Due to the fact that the teachers under study lived in different provinces and cities of the country and considering that a list of these teachers was not available, the questionnaire was conducted electronically using voluntary sampling method to collect the required data. The questionnaire was prepared electronically and its link was placed in the SHAD system and teachers were asked to participate in this survey. This questionnaire contains 35 items that ask respondents to describe their attitudes, feelings and concerns about the intervention on a 7-point Likert scale. The scale takes approximately 10 to 15 minutes to complete and can be scored by hand or computer.
The questions were designed based on the scales for the seven variables in the CABM model (including awareness, information, personal, management, consequence, collaboration, and refocusing). The questionnaire questions of this research include three parts:

A) Cover letter: In addition to stating the title of the research, the purpose of collecting information is explained in this letter, and at the end, the respondent is thanked and appreciated. b) General questions: In general questions, the aim is to obtain general and demographic information of the respondents. They answer questions related to gender, age, level of education, work experience, type of school and teaching level. c) Specialized questions: In the design of this section, an effort was made to make the text of the questionnaire questions as simple as possible and understandable to the general public. The questions in the questionnaire are closed type and from the range of five Likert options. This questionnaire included a total of 35 questions. After compiling the questionnaire, measures were taken to evaluate the validity and reliability of the questionnaire. For the validity of the content of this questionnaire, it was examined by three experts in the field of e-learning, three members of the academic faculty of the university, and three experienced teachers. To verify the validity of the content in this research, the verification form of the questionnaire questions was used to measure the concepts of the CBAM model from the experts' point of view. In this research, Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the test. For this purpose, an initial sample including 30 questionnaires was distributed, and then using the data obtained from this questionnaire and SPSS22 software, the confidence coefficient was calculated using Cronbach's alpha method.

The collected data were analyzed using SPSS version 22 software. To analyze the collected data, descriptive and inferential statistics were used. At first, by using descriptive statistics, a knowledge of the situation and demographic characteristics of the respondents was obtained. In the inferential statistics section and in order to answer the research questions, the average test of a population was used, and the one-sample t-test was used to test the assumption about the average of a population.
Findings: 20,605 teachers with an average age of 40±9 were included in the study. In seven cases of concern levels, in terms of awareness, the teachers participating in the survey were aware of the Shad program and were worried about using it, but the level of teachers' awareness of the Shad program was not very high. At the level of information/knowledge, teachers who used the Shad platform during the Corona period were interested in getting more information about this program. At the level of personal demands, the teachers who used the Shad application during the Corona period were worried about their personal demands and obligations and the consequences of using this program, and this concern was at a moderate level. At the management level, teachers who used the Shad platform during the Corona era expressed concern about managing their programs and scheduling them. However, the level of teachers' concern was lower than average. At the outcome level, teachers who used the Shad application during the Corona period were concerned about the change in students’ academic achievement. The level of teachers' concerns about the consequences of using the Shad program was moderate. At the coordination level, the teachers who used the Shad application during the Corona period were concerned about cooperation and coordination with their colleagues, and finally, at the level of refocusing, teachers who used the Shad program during the Covid19 pandemic, focused on further exploring the benefits of the Shad and the possibility of changing or replacing it with an alternative program. The significance level for all these variables was less than 0.05.
Conclusion: In this study, most of teachers' concerns and their severity were at the medium level. For this reason, in order to effectively use the Shad program, teachers must be given sufficient training. Moreover, several factors contributed to the teachers’ willingness to accept educational innovations. So, by using the Concerns-Based Adoption Model (CBAM) and considering and addressing teachers' concerns, the way can be paved for the successful adoption of technological innovations in order to strengthen education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shad platform
 • e-learning
 • CBAM model
 • levels of concern
 • adoption of innovation
 1. Hajizadeh, Gh. Aziz, & Kihan., J. (2021). Analysis of the opportunities and challenges of virtual education in the era of Corona: the approach to the development of virtual education after Corona. Journal of Research in Teaching, 9(1), 204-174.

Abbasi, F., Hejazi, E., & Hakimzade, R. (2020). Lived experience of elementary school teachers about the opportunities and challenges of teaching in the educational network of students (SHAD): A phenomenological study. Research in Teaching, 8(3), 24-21.

Ahmadi, Y., Sobhani, P., Housseinpanahi, N., & Felegari, F. (2023). Understanding the effective factors of virtual education in “Shad” system (students' educational network) on the performance of students in the Corona era. Journal of Transcendent Education, 3(2), 16-34.

Akbari, E. (2016). The Role of online Social networks in Teaching and Learning a foreign Language: Effects on Learning Process and Outcome.

Akbari, E. (2019). Foundations and Concepts of e-Learning (Iranian student book agency. academic jihad ed(.

Akbari, E. (2021). Challenges and effectiveness of using the SHAD social network during COVID-19 according to teachers, parents and students. Electronic Journal of e-Learning, 19(4), pp296-304.

Akbari, E., Naderi, A., Simons, R.-J., & Pilot, A. (2016). Student engagement and foreign language learning through online social networks. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 1, 1-22.

Amankwah, F., Sarfo, F. K., Aboagye, M. O., Konin, D., & Dzakpasu, R. K. (2022). Concerns of university teachers about the adoption of the Moodle learning management system in a Ghanaian University campus. Education Inquiry, 1-21.

Barakhsanova, E. A., Prokopyev, M. S., Olesova, S. G., Olesov, N. P., Lukina, T. N., Sorochinskiy, M. A., & Tatarinov, F. F. (2020). Transdisciplinary approach to the learning process organization in the e-learning information environment of a college. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 11, (3).

Gabby, S., Avargil, S., Herscovitz, O., & Dori, Y. J. (2017). The case of middle and high school chemistry teachers implementing technology: Using the concerns-based adoption model to assess change processes. Chemistry Education Research and Practice, 18(1), 214-232.

George, A., Hall, G., & Stiegelbauer, S. (2006). Measuring implementation in schools: The Stages of Concern Questionnaire. Austin, TX: Southeast Educational Development Laboratory. Guide to teaching online courses (2006). Washington, DC: National Education Association. In.

George, A. A., Hall, G. E., Stiegelbauer, S. M., & Litke, B. (2008). Stages of concern questionnaire. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.

Georgiou, Y., & Ioannou, A. (2019). Investigating in-service teachers’ concerns about adopting technology-enhanced embodied learning. Paper presented at the Transforming Learning with Meaningful Technologies: 14th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2019, Delft, The Netherlands, 16–19, 14.

Ghasemi, G., & Akbari, E. (2023). Characteristics of teachers and choice of teaching approach (face-to-face teaching, e-learning, blended learning) in the era of Covid-19. Teaching and learning research, -. doi:10.22070/tlr.2023.18287.1495

Gherheș, V., Stoian, C. E., Fărcașiu, M. A., & Stanici, M. (2021). E-learning vs. face-to-face learning: Analyzing students’ preferences and behaviors. Sustainability, 13(8), 4381.

Hall, G. E. (1977). Measuring stages of concern about the innovation: A manual for the use of the SoC Questionnaire.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). Change in schools: Facilitating the process: Suny Press.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (2006). Implementing change: Patterns, principles, and potholes: Pearson/Allyn and Bacon.

Horsley, D. L., & Loucks-Horsley, S. (1998). CBAM Brings Order to the Tornado of Change. Journal of staff development, 19(4), 17-20.

Kirkland, K., & Sutch, D. (2009). Overcoming the barriers to educational innovation: A literature review: Futurelab.

Li, X., Marlor, L., Carroll, L., & Finelli, C. (2022). WIP: Faculty Adoption of Active Learning in Online Environments: An Application of the Concerns-Based Adoption Model. Paper presented at the 2022 ASEE Annual Conference & Exposition.

Ling, T. Y., & Wah, L. L. (2017). Profil tahap keprihatinan guru terhadap inovasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berdasarkan model Concern-Based Adoption Model (CBAM). JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(3), 1-21.

Lo, S., & Nasri, N. M. (2022). Science Teachers’ Level of Concern on Dual Language Programme (DLP) in Primary Schools in Sri Aman District.

Magallanes, K., Chung, J. Y., & Lee, S. (2022). The Philippine Teachers Concerns on Educational Reform Using Concern Based Adoption Model. Paper presented at the Frontiers in Education.

Mahdizadeh, H., Biemans, H., & Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of e-learning environments by university teachers. Computers & education, 51(1), 142-154.

Najafi, H. (2019). Comparing of the effect of blended and traditional teaching on learning. Research in Medical Education, 11(2), 54-63.

Nasri, N. M. (2018). Teachers’ Concerns on the Implementation and Practices of i-THINK with Concern Based Adoption Model (CBAM). Creative Education, 9(14), 2183.

Rezaei, K., & Salimi, J. (1401). "Investigation the level of acceptance of curriculum innovations among primary school teachers based on the concern-based acceptance model" (CBAM). Retrieved from https://research.uok.ac.ir/_Pages/Research.aspx?Id=64272

Rusmawaty, D., Hermagustiana, I., & Sunardi, S. (2023). An Exploration of EFL Teachers’ Perceptions and Experiences of E-Learning Implementation through the Concern-Based Adoption Model.

 1. Shafiei, M., Akbari Borang, H., Pourshafei, & Nejad, M. R. (2021). Teacher-student interactions in the student social network (Shad): a qualitative approach. Journal of Research in Teaching, 9(4), 116-192.

Salimy, S., Bahari, A., & Moody, B. (2021a). Analysis of Lived Experiences of Elementary School Teachers about Strengths and Weaknesses of Shad Education Network During the Covid pandemic 19. New Educational Approaches, 16(2), 81-98.

Salimy, S., Bahari, A., & Moody, B. (2021b). Analysis of Lived Experiences of Elementary School Teachers about Strengths and Weaknesses of Shad Education Network During the Covid pandemic 19. Journal of New Educational Approaches, 16(2), 81-98.

Saunders, R. (2012). Assessment of Professional Development for Teachers in the Vocational Education and Training Sector: An Examination of the Concerns Based Adoption Model. Australian Journal of Education. 56. doi:10.1177/000494411205600206

Seyed Jafari, A., & Seyed Jafari, R. (2023). Investigation the opportunities and challenges of e-learning in the era of Corona with an emphasis on virtual networks (SHAD) and the development approach of e-learning in post-Corona. Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 8(56), 304-317.

Shin, M., & Park, I. (2023). Investigation of K-12 Teachers’ Stages of Concern and Innovation Configuration About the Utilization of Edtech Based on CBAM. Journal of Educational Technology, 39(1), 275-314.

Sultana, N. (2015). Application of Concerned based adoption model (CBAM) for launching the information technology based teacher education programme at AIOU. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 4(3), 153-166.

Tingrui, Y., & Deng, M. Regular education teachers’ concerns on inclusive education in China from the perspective of concerns-based adoption model. International Journal of Inclusive Education., 23, 1-21. doi:10.1080/13603116.2018.1435741.

Trapani, B., & Annunziato, A. (2019). Crossing the Bridge of Change: Measuring Instructional Change Using the Concerns Based Adoption Model. Journal for Leadership and Instruction, 18(1), 12-16.

Tunks, J., & Weller, K. (2009). Changing practice, changing minds, from arithmetical to algebraic thinking: An application of the concerns-based adoption model (CBAM). Educational Studies in Mathematics, 72, 161-183.

Vandenhouten, C., Gallagher-Lepak, S., Reilly, J., & Ralston-Berg, P. (2014). Collaboration in E-Learning: A Study Using the Flexible E-Learning Framework. Online Learning, 18(3), n3.