واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانش‏آموخته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/trj.2023.138986.1779

چکیده

زمینه و هدف: هرساله داوطلبان زیادی برای ورود به رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندان­پزشکی در گروه تجربی آزمون سراسری (به ‏عنوان مهم‌ترین آزمون ورودی به آموزش عالی) شرکت می‌کنند و موفقیت در آزمون برای آن‌ها از اهمیت و اولویت بسیار بالایی برخوردار است. ماهیت آزمون، فرایند آمادگی داوطلبان و اهمیت و اولویت آن، پدیده‌ای به نام تدریس برای آزمون را در نظام آموزش متوسطه رایج کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر واکاوی پدیده تدریس برای آزمون در درس زیست‌شناسی می ­باشد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر روش کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. مشارکت‌کنندگان از بین معلمان نواحی شش‏گانه و مدرسان آموزشگاهی درس زیست‌شناسی شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی و به تعداد 15 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با استفاده از دانش نظری مرتبط با موضوع طراحی و ساخته شده است. برای تحلیل، مصاحبه معلمان به متن تبدیل و با استفاده از روش دیکلمن، آلن و تنر، ابتدا مفاهیم اولیه و سپس درون‌مایه‌های فرعی و نهایتاً درون‌مایه‌های اصلی استخراج شدند. یافته­‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد تدریس برای آزمون پدیده‌ای رایج در نظام آموزش متوسطه است به‏نحوی که تمامی فعالیت‌های آموزشی مدرسه بر آزمون متمرکز می‌شود و تلاش معلمان و دانش‌آموزان بر موفقیت در آزمون قرار می‌گیرد. این پدیده ضمن ایجاد اختلال در فرایند تدریس و یادگیری منجر به رواج تدریس سطحی مفاهیم و موضوعات درسی و تمرکز بر تکنیک تست‌زنی می‌شود.  نتیجه‌گیری: آزمون سراسری به دلیل حساسیت زیاد و اثرگذاری بر آینده داوطلبان، روش­های یاددهی­_یادگیری معلمان و سبک یادگیری دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اثرگذاری منجر به رواج پدیده تدریس برای آزمون در دروس دوره متوسطه خصوصاً درس زیست‌شناسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Phenomenon of Teaching For The Test In The Biology

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Yadegarzadeh 1
  • Mahbobe Khosravi 2
  • Fateme Sadeghi sini 3
1 Assistant Professor of Curriculum Studies, Allameh Tabataba’i University, TehranT Iran.
2 Associate Professor of the Curriculum Study, Allameh Tabataba’i University, TehranT Iran.
3 Masters Degree of Curriculum Studies, Allameh Tabataba’i University, TehranT Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Many candidates yearly participate in the field of experimental science of the University Entrance Exam (regarded as the most crucial means to gain admission to higher education) to major in medicine, pharmacy and dentistry; therefore, scraping through this exam is of great importance and priority. The nature of the exam, the preparation process of the candidates and its importance and priority have become the phenomenon called “Teaching to the Test” prevailing in the secondary educational system. With this in mind, the purpose of the present study is to analyze the phenomenon of “Teaching to the Test” in the biology course. 
Methodology: The design applied for this qualitative study is an interpretative phenomenological analysis. This research is an attempt to explore the perceptions of biology teachers about the phenomenon of teaching for the exam, the factors affecting its prevalence, and the effect of “Teaching to the Test” on teaching and learning methods. The participants encompass biology teachers of schools in six districts and trainers of private educational institutions in Isfahan, who were selected with the index of having experience in teaching biology as teachers and also trainers of the preparatory courses for the University Entrance Exam. According to the approach and purpose, 15 participants were selected by applying the non-probability sampling method of snowball. The data collection procedure was based on a semi-structured interview. Relying on the related literature and previously conducted studies, the interview questions were generated. Preliminarily, the questions were raised for 3 participants and after modification, they were ready for the main survey. In order to analyze the teachers’ interviews, they were converted into text. Employing Diekelmann, Allen and Tanner methods, the primary concepts, then the sub-themes and eventually the main themes were extracted.
Findings: In the first research question, four themes of the importance of biology courses in the University Entrance Exam, students’ anxiety, accelerating factors and education degree were identified. In the second question of the analysis of the opinions, perception and lived experience of biology teachers, three types of themes were identified, which indicated the strengthening, weakening and moderating effect of the variable of “Teaching to the Test” on the method and process of teaching and learning. The results of this study showed that according to the teachers participating in this study, the factors that influence the phenomenon of “Teaching to the Test” in the biology course consist of the importance of the biology course in the University Entrance Exam, the anxiety of candidates, accelerators and the conditions of the final year of the secondary school. The review of the interviews and the main and sub-themes revealed the biology course is considered vitally important for the students who compete in the experimental science field because their performance in this course is to a large extent effective in determining their rank and score in the University Entrance Exam. Pursuant to the participants, anxiety is another effective factor that orients teachers to “Teaching to the Test”. Students are faced with two related issues: the difficulty of the course and the difficulty of the test, both of which cause the candidates of the experimental science field stress and anxiety. Generally, to address the first research question, it can be said that the experience and perception of the teachers indicate the prevalence of the phenomenon of “Teaching to the Test” in the biology course. This issue is under the influence of factors such as the importance of the biology course, the anxiety of candidates, accelerators and the conditions of the final year of secondary school. The experience and perspective of the participants suggest that “Teaching to the Test” affects teachers’ teaching and learning methods in three ways: it either strengthens it, moderates it or weakens it. Based on the opinions of the participating teachers, “Teaching to the Test” strengthens the teaching and learning process by diversifying the teaching patterns and promoting the use of technology. That “Teaching to the Test” results in the strengthening of teaching and learning methods is a matter of controversy. In accordance with the opinions of the participants, the phenomenon of “Teaching to the Test” can moderate the teaching and learning methods. This moderation takes place in the classroom and in relation to the students. When the atmosphere of the class is charged with the sense of learning, the teaching methods shift from test to learning. Teachers’ reactions to expectations can also create such a situation. From teachers’ standpoint, the curriculum, school performance, teacher, mental/emotional pressure, being fed up with exams and the subject of biology weaken the teaching and learning methods. The findings show that on the one hand, teachers as the main guide of education in school face a concrete reality called the entrance exam of universities and higher education centers, which is very important for students and parents (of course not all), and on the other hand, they, as the sole executor of the curriculum in the classroom, must be able to found the basis for the realization of the educational goals. “Teaching to the Test” is a dominant phenomenon in secondary school in that all educational activities of the school are focused on the test, and teachers and students make efforts to succeed in the test. While disrupting the teaching and learning process, this phenomenon leads to the prevalence of superficial teaching of concepts and subjects and also the centralization of techniques of testing.
Conclusion: As a general conclusion drawn from the previous studies, the experiences of holding the University Entrance Exam in the country and the findings of this research, it can be claimed that the phenomenon of Teaching to the Test is an indispensable part of the public educational system of our country. Since the University Entrance Exam is of remarkable significance for students and they consider it as the only way to enter the university, its effect on education, teaching and learning cannot be ignored. That is because the current trends of the educational system fail to stand against this phenomenon. In most of these types of educational systems, mechanisms are adopted to control the effect of Teaching to the Test, the most important of which is diversifying the ways of entering higher education and separating the exam process from admission. However, many other factors are involved in this process, many of which are beyond the control of public and higher educational systems. It is expected that teacher in the classroom works within the framework of the official curriculum and develops the knowledge and skills of the students. The premise is that the implementation of the curriculum in the classroom leads to the enhancement of students’ knowledge and skills, and their performance on the tests increases. But, when the test determines the direction of education, the phenomenon of Teaching to the Test inevitably overshadows the elements of the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching To Test
  • National Test
  • Curriculum
  • Teaching
  • Test
  • Biology
Abu-Alhija, F. N. (2007). Large-scale testing: Benefits and pitfalls. Studies in educational evaluation, 33(1), 50-68.‏
AKKAŞ, E., & Ayhan, M. B. (2018). A comparative analysis for the criteria of higher education selection. Participatory Educational Research5(2), 38-50.‏
Alderson, J. C., & Wall, D. (1993). Does washback exist? Applied Linguistics.14(2), 115_129.
Amrai, A. (2012). A bridge to happiness; Reflections on the relationship between entrance exam and our social life. Surah Andisheh magazine, 11(66-67), 91-92. [in Persian]
Askari, K., & Mahram. (2018). Psychological-Educational Consequences of Konkur Educational Institutions: A Study Based on Grounded Theory. Educational Psychology Quarterly, 14(49), 173-202.
Asl Merz, F. (2011). The effect of evaluation in improving teaching-learning. Social Science Education Growth, 15(2), 54-50. [in Persian]
Babbie, Earl, A. (2020). The Practice of Social Research. Australia: Cengage Learning.
Baidoo-Anu, D., & Ennu Baidoo, I. (2022). Performance-based accountability: exploring Ghanaian teachers perception of the influence of large-scale testing on teaching and learning. Education Inquiry, 1-18.‏
Barkhoda, J., & Karami, P. (2022). Analysis of Parents' Lived Experiences of Teaching in Virtual Space (phenomenological study). Research in Teaching10(2), 276-244.‏
Becker, B., Van Rijn, P., Molenaar, D., & Debeer, D. (2022). Item order and speededness: Implications for test fairness in higher educational high-stakes testing. Assessment & Evaluation in Higher Education47(7), 1030-1042.‏
Berliner, D. (2011). Rational responses to high stakes testing: the case of curriculum narrowing and the harm that follows. Cambridge Journal of Education, 41(43), 287_302.
Biyabangard, I (2011). Research methods in psychology and educational sciences. The second volume. Tehran: Didavar book. [in Persian]
Biyabangard, I. (2011). Research methods in psychology and educational sciences. first volume. Tehran: Didavar book. [in Persian]
Butler, A. C., Karpicke, J. D., & Roediger III, H. L. (2007). The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. Journal of Experimental Psychology: Applied13(4), 273.‏
Cheng, L., & Curtis, A. (2004). Washback or backwash: A review of the impact of testing on teaching and learning (pp. 25-40). Routledge
Delf, M., & Ovenden-Hope, T. (2016). Teaching for Sustainable Learning in an Uncertain Future. Education for Sustainable Development in Further Education: Embedding Sustainability into Teaching, Learning and the Curriculum, 125-141.‏
Demir, C. G. & Keleş, Ö. K. (2021). The impact of high-stakes testing on the teaching and learning processes of mathematics. Journal of Pedagogical Research, 5(2), 119_137.
Dong, M., Fan, J., & Xu, J. (2023). Differential washback effects of a high-stakes test on students’ English learning process: Evidence from a large-scale stratified survey in China. Asia Pacific Journal of Education43(1), 252-269.‏
Fathabadi, J., Sadeghi, S., & Shelani, B. (2016). The effect of the national exam on teaching and evaluation from the teachers' point of view. Journal of Higher Education, 10(40), 7-26. [in Persian]
Fathabadi, Sh., & Sadeghi. (2017). Investigating the impact of the university national exam on Iranian students and families. Cultural Psychology, 1(2), 49-71.
Fawns, T., Mulherin, T., Hounsell, D., & Aitken, G. (2021). Seamful learning and professional education. Studies in Continuing Education43(3), 360-376.‏
Fay, R., & Negangard, E. M. (2017). Manual journal entry testing: Data analytics and the risk of fraud. Journal of Accounting Education38, 37-49.‏
Gall, M., Gall, J., & Borg, R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). New York, NY: Pearson Education.
Genç, A., & Şanlı, E. (2023). The effect of students’ exam anxiety on high school entrance exam success: The moderator role of parental exam anxiety. Journal of Pedagogical Research7(1).‏
Ghasemi, K., & Rezaei Gezaki, P. (2015). Why medicine? A look at the motivations of students to choose the field of medicine. Journal of development strategies in medical education, 3(2), 38-46. [in Persian]
Hartsell, R. (2023). The Me Curriculum: High-Stakes Testing and the American COVID-19 Response. The International Journal of Critical Pedagogy12(2).‏
Isaev, A. P., & Plotnikov, L. V. (2020). Educational programs improvement directions of different levels in high school. In Journal of Physics: Conference Series (. 1565, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.‏
Islamian, H., Saidi Rezvani, M., & Fatehi, Y. (2012). Comparing the effectiveness of teaching methods of group discussion and lecture on the level of learning and students' satisfaction with teaching, in the course of religion and life. Research in curriculum planning. 10(38), 13-23. [in Persian]
Kang, L. (2022). Understanding the Effects of Test-Optional Policies on Structural Diversity in US Selective Institutions: A Difference-In-Differences Approach (Doctoral dissertation, Seton Hall University).‏
Karami, M., Pourkrimi, J., Haj Khuzimah, M., & Babaei, M.  (2017). Identifying and evaluating the factors affecting the social demand of higher education (case study: graduate students of Technical Faculties of Tehran University). Journal of Higher Education, 11(41), 35-58. [in Persian]
Kaufman, R., & Herman, J. (1990). Strategic planning in the educational system, (2014), translated by Mashaikh and Bazargan, Tehran: Madraseh Publications.
Klenowski, V., & Wyatt-Smith, C. (2012). The impact of high stakes testing: The Australian story. Assessment in education: Principles, policy & practice19(1), 65-79.‏
Liu, Y., & Chen, J. (2022, June). A Study of the Washback Effect of Oral English Sampling Test on Primary School English Teaching. In 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022) (pp. 1477-1480). Atlantis Press.‏
Liu, Z., & Guan, X. (2016, January). The Examination Reform Based on Information Orientation in Higher Education. In International Conference on Education, Management, Computer and Society (pp. 991-994). Atlantis Press.‏
Mahdizadeh, M and Tawakkel, M (2018). Sociological factors and consequences of social demand for doctoral studies in the last decade in Iran. Educational Systems Research Quarterly, 13(45), 7_25. [in Persian]
Miller, G. J., & Yang, K. (2008). Handbook of Research Methods in Public Administration. Florida: CRC Press.
Miller, M. A. (2012). Demonstrating and improving student learning: The role of standardized tests. The Seven Red Herrings About Standardized Assessments in Higher Education, 15.
Mousavi, S. V., & Shakerinia I. (2018). Relationship between Diploma Average and Entrance Exam (NEE) Rank with Students Academic Progress. Rooyesh; 7 (8) :113-130.
Nagy, P. (2000). The three roles of assessment: Gatekeeping, accountability, and instructional diagnosis. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 262-279.‏
Phelps, R. P. (2017). The “Teaching to the Test” Family of Fallacies La Familia de Falacias "Enseñando para el Examen". Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 10(1), 33-49.
Polesel, J., Rice, S., & Dulfer, N. (2014). The impact of high-stakes testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from Australia. Journal of Education Policy, 29(5), 640-657.
Qaroun, M. (2011). Estimating the social demand for higher education in Iran. Research and Planning in Higher Education, 8(4), 118-71. [in Persian]
Reid, N., Amanat Ali, A., Reid, N., & Amanat Ali, A. (2020). Assessment Principles: Moving Assessment into a New Future. Making Sense of Learning: A Research-Based Approach, 167-192.‏
Ritt, M. (2016). The Impact of High-stakes Testing on the Learning Environment. Master Thesis in Social Work, University of St. Catherine.
Rivera, V. (2021). Teaching to the Test or Limiting Students?‏ English Department: Research for Change - Wicked Problems in Our World. 73.
Safavi, A. (2018). General teaching methods and techniques. 17th edition. Tehran: Contemporary Publishing. [in Persian]
Seif, A. A. (2019). Educational measurement and evaluation methods. Duran Publishing House, Tehran. [in Persian]
Sharkey, P., Schwartz, A. E., Ellen, I. G., & Lacoe, J. (2014). High stakes in the classroom, high stakes on the street: The effects of community violence on student's standardized test performance. Sociological Science1, 199.
Soltani Abagha, H., & Izanlou, B. (2019). The role of people's risk-taking attitude, different levels of penalty and test difficulty on the correlation between ability and raw score in national university entrance multiple-choice tests. Educational measurement, 35(9), 19-53. [in Persian]
Sommer, M., Arendasy, M. E., Punter, J. F., Feldhammer-Kahr, M., & Rieder, A. (2019). Do individual differences in test-takers' appraisal of admission testing compromise measurement fairness?. Intelligence, 73, 16-29.‏
Stansfield, W. D. (2011). Educational curriculum standards & standardized educational tests: Comparing apples & oranges?. The american biology Teacher73(7), 389-393.
Stenlund, T., Eklöf, H., & Lyrén, P. E. (2017). Group differences in test-taking behaviour: An example from a high-stakes testing program. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 24(1), 4-20.
Tuomi, I. (2023). A framework for socio-developmental ethics in educational AI. In Proceedings of the 56th Hawaii. International Conference on System Science. Maui, January 3 (. 6).‏
Winter, G. (2000). A Comparative Discussion of the Notion of 'Validity' in Qualitative and Quantitative Research. The Qualitative Report, 4(3), 1_14.
Yadegarzadeh, Gh. (2021). Investigating the effect of the national exam on the objectives of the secondary school curriculum. National Conference on Scientific Assessment and Higher Education Entrance Training: Basics, Challenges and Solutions with Emphasis on the National Entrance Exam. Sanjesh Organization Conference, Tehran. [in Persian]
Yadegarzadeh, Gh., Fatemi, A., & Ali Akbar Soltani, Sh. (2022). Investigation and study of the effects of the national exam on the curriculum from the point of view of secondary school teachers. Education and learning researches, 18(1), 71_85. [in Persian]
Yang, T. C. (2013). Rethinking washback: The interplay of beliefs and contextual factors to mediate pedagogy.‏ ‏ ‏ ‏
Zakharov, A., & Carnoy, M. (2021). Does teaching to the test improve student learning? International Journal of Educational Development84, 102422.‏