آسیب‌شناسی و نقد متون منظوم و منثور فارسی دورۀ اول متوسطه با تکیه بر استعاره، تشبیه و کنایه (تناسب فرم و تدریس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22034/trj.2023.62925

چکیده

امر یادگیری به فرآیند و عوامل زیادی بستگی دارد. یکی از این عوامل، متن و انتخاب­‌هایی از متون است که بر اساس آن، آموزش­ دهنده سعی در پرورش فکری و تربیتی فراگیر دارد. متون ادبی در قیاس با سایر متون، نقش بیشتری در تربیت و پرورش کودک و نوجوان دارند چون امکان استفاده از تخیّل را برای آن­‌ها فراهم می‌­کنند و در پرورش قریحه و هنر در فراگیر تأثیر زیادی دارند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی در پی آسیب­‌شناسی و نقد متون منظوم و منثور فارسی دورۀ اول متوسطه است. ضرورت انجام این پژوهش در منطقی­‌تر کردن انتخاب و گزینش متون برای رسیدن به یادگیری بهتر در فراگیر است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که: گردآورندگان متون، توجهی به توزیع و پراکندگی آرایه‌­ها در دوره‌­ها و نیز دروس هر دوره نداشته‌­اند و این امر به‌نوبه خود، دلزدگی و احساس ترس را در فراگیر به وجود می­‌آورند. از سوی دیگر، گردآورندگان متون، رسالت واحدی برای تمام آرایه­‌ها بدون توجه در ماهیت و نقش آن‌­ها در یادگیری داشته­اند و توجهی به دیریاب بودن برخی از آرایه‌­ها در قیاس با آرایه‌­های دیگر نداشته‌­اند. به‌کارگیری کنایه در متون این دوره تقریباً منطقی­‌تر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology And Criticism of Persian Prose And Verse Texts of The First Secondary School Based on Metaphor, Simile And Irony. (Suitability of Form And Teaching)

نویسندگان [English]

  • hiva hasanpoor 1
  • mohsen pishvaii alavi 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Learning depends on the process and many factors. One of these factors is the text and selections of the texts based on which the teacher tries to develop a comprehensive intellectual and educational education. Compared to other texts, literary texts have a greater role in the education of children and teenagers because they provide them with the possibility of using imagination and they have a great influence in the cultivation of art and culture in general. This research is a descriptive and analytical method based on pathology and criticism of Persian prose and verse texts of the first secondary school. The necessity of conducting this research is to make the selection of texts more rational in order to achieve better learning in general. The results of the research indicate that: the compilers of the texts did not pay attention to the distribution and dispersion of the arrays in the courses and also the lessons of each course and this, in turn, creates boredom and a sense of fear in the general. On the other hand, the compilers of the texts had a single mission for all the arrays regardless of their nature and role in learning and they did not pay attention to the remoteness of some arrays in comparison with other arrays. The use of irony in the texts of this period is almost more logical. Learning depends on the process and many factors. One of these factors is the text and selections of the texts based on which the teacher tries to develop a comprehensive intellectual and educational education. Compared to other texts, literary texts have a greater role in the education of children and teenagers because they provide them with the possibility of using imagination and they have a great influence in the cultivation of art and culture in general. This research is a descriptive and analytical method based on pathology and criticism of Persian prose and verse texts of the first secondary school. The necessity of conducting this research is to make the selection of texts more rational in order to achieve better learning in general. The results of the research indicate that: the compilers of the texts did not pay attention to the distribution and dispersion of the arrays in the courses and also the lessons of each course and this, in turn, creates boredom and a sense of fear in the general. On the other hand, the compilers of the texts had a single mission for all the arrays regardless of their nature and role in learning and they did not pay attention to the remoteness of some arrays in comparison with other arrays. The use of irony in the texts of this period is almost more logical.Learning depends on the process and many factors. One of these factors is the text and selections of the texts based on which the teacher tries to develop a comprehensive intellectual and educational education. Compared to other texts, literary texts have a greater role in the education of children and teenagers because they provide them with the possibility of using imagination and they have a great influence in the cultivation of art and culture in general. This research is a descriptive and analytical method based on pathology and criticism of Persian prose and verse texts of the first secondary school. The necessity of conducting this research is to make the selection of texts more rational in order to achieve better learning in general. The results of the research indicate that: the compilers of the texts did not pay attention to the distribution and dispersion of the arrays in the courses and also the lessons of each course and this, in turn, creates boredom and a sense of fear in the general. On the other hand, the compilers of the texts had a single mission for all the arrays regardless of their nature and role in learning and they did not pay attention to the remoteness of some arrays in comparison with other arrays. The use of irony in the texts of this period is almost more logical.Learning depends on the process and many factors. One of these factors is the text and selections of the texts based on which the teacher tries to develop a comprehensive intellectual and educational education. Compared to other texts, literary texts have a greater role in the education of children and teenagers because they provide them with the possibility of using imagination and they have a great influence in the cultivation of art and culture in general. This research is a descriptive and analytical method based on pathology and criticism of Persian prose and verse texts of the first secondary school. The necessity of conducting this research is to make the selection of texts more rational in order to achieve better learning in general. The results of the research indicate that: the compilers of the texts did not pay attention to the distribution and dispersion of the arrays in the courses and also the lessons of each course and this, in turn, creates boredom and a sense of fear in the general. On the other hand, the compilers of the texts had a single mission for all the arrays regardless of their nature and role in learning and they did not pay attention to the remoteness of some arrays in comparison with other arrays. The use of irony in the texts of this period is almost more logical.Learning depends on the process and many factors. One of these factors is the text and selections of the texts based on which the teacher tries to develop a comprehensive intellectual and educational education. Compared to other texts, literary texts have a greater role in the education of children and teenagers because they provide them with the possibility of using imagination and they have a great influence in the cultivation of art and culture in general. This research is a descriptive and analytical method based on pathology and criticism of Persian prose and verse texts of the first secondary school. The necessity of conducting this research is to make the selection of texts more rational in order to achieve better learning in general. The results of the research indicate that: the compilers of the texts did not pay attention to the distribution and dispersion of the arrays in the courses and also the lessons of each course and this, in turn, creates boredom and a sense of fear in the general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First Year of High School
  • Metaphor
  • Simile
  • Irony
Abolhasani, Z., & Dehqani, M. (2018). Pathology of Technology Curriculum in secondary School: Qualitative Study, Education Technology Journal, 2, 272-262.
Akrami, M. (2011). “Metaphor in Biddle's sonnet”, Tehran: Markaz.
Asgari, A. (1993). “Meyarolbalaghe, Tehran”: Tehran University Publications.
Ashouri, D. (1994). “Poetry and thought”, Tehran: Markaz.
Bekan, S. (2016). Pathology and qualitative analysis of English language learning in secondary education curriculum based on Weinstein and Fantini model, Journal of educational psychology, 42. 154-129.
Culler, J. (2011). Literary theory, Tehran: Ofogh.
Fotouhi Roudmejani, M. (2007). “Image rhetoric”, Tehran: Sokhan.
Gennet, G. (2013). “Imagination and expression”, Tehran: Sokhan.
Ghezel Ayagh, S. (2015). “Literature for children and teenagers and promoting reading,” Tehran: Samt.
Henry Mussen, P. (2014). “Child Development And Personality”, Tehran: Markaz.
Homaii, J. (1984). “Rhetoric techniques and literary industries”, Tehran: Tous.
Homaill, J. (1991). “Meanings and expression”, Tehran: Homa.
Kianoush, M. (1976). “Children's poetry in Iran”, Tehran: Agah.
Mirarefin, F. (2011). Pathology of religion and life books from the perspective of paying attention to students' needs, Journal of curriculum studies, 22, 84-59.
Mosharraf, M. (2005). Music and imagination in Pejman Bakhtiari's poetry, Persian language and literature research, 1-10.
Parsapour, Z. (2004). “Comparison of epic and lyrical language based on Iskandarnameh and Khosrow and Shirin Nizami, Tehran”: Tehran University Publications.
Shafii Kadkani, M. (1987). “Illusory images in Persian poetry”, Tehran: Agah.
Shamisa, S. (2004). Expression, Tehran: Mitra.