شناسایی و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری دانشجویان در برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/trj.2023.62853

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال آموخته­‌های نظری دانشجویان به محیط کارورزی دانشگاه فرهنگیان بوده است.
روش: روش مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه می­‌باشد که روایی سازه­ای، درونی و بیرونی آن تأمین و پایایی آن از روش بررسی اعضاء، بررسی همکار و ناظر بیرونی تأیید شد. برای شناسایی عوامل سازمانی، با بهره‌­گیری دیدگاه‌­ها و تجارب 30 نفر از ذی­نفعان در برنامه کارورزی (استاد راهنما-معلم راهنما و دانشجو معلمان) با روش نمونه‌­گیری هدفمند و معیار اشباع نظری از مصاحبه عمیق نیمه ساختار­مند استفاده شد. سپس داده‌­های مصاحبه طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. محقق در این مرحله، کدها یا مفاهیم اولیه را شناسایی و در ادامه کدهای مشابه در طبقه‌­هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هر یک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه باشند، انتخاب گردید.
یافته‌ها: از تجزیه‌وتحلیل مصاحبه ­ها 21 کد در قالب 5 مؤلفه در بعد عوامل سازمانی انتقال یادگیری استخراج شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم‌ترین عوامل سازمانی انتقال یادگیری در برنامه درسی کارورزی شامل؛ عوامل مدیریتی و برنامه‌­ریزی، حمایت همکاران، فرصت کاربرد، جو انتقال، راهبردهای نظارت و ارزیابی بودند. بنابراین ضرورت دارد عوامل سازمانی در خدمت پیوند عرصه نظر و عمل قرار گیرند تا دانشجویان بتوانند در جهت تحقق اهداف برنامه درسی کارورزی و انتقال یادگیری خود به محیط واقعی بهتر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying And Explaining The Organizational Factors Affecting The Transfer of Students' Learning In The Internship Program Farhangian University

نویسندگان [English]

  • AliReza Farahani 1
  • Mahboobeh Arefi 2
  • Gholam Reza Shams Morkani 3
1 ph.d student curriculum planning in higher education Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, Shahid Beheshti University of Tehran , Iran
2 Associate Professor in curriculum planning, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor in educational manangment, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Farhangian University, according to the long-term goals and the mission of the university in training capable and efficient personnel, they offer various courses in two general and specialized sections, and student teachers should, at the end of their two years of education, have the practical experience of being a teacher from Pay internships through the curriculum. Internship is the initial stage of teaching, in other words, the practical training of student teachers in teacher training centers to enter this job. This section is one of the most important components of the teacher training curriculum. Internship is a good opportunity for student-teachers to get to know the real world of work by being in the field of practice and experience, while objectively evaluating and applying the theoretical learnings of classrooms. Internship courses before the completion of the course for student-teachers can significantly increase their sense of efficiency through the demonstration of new educational approaches in the classroom and the practical payment of self-confidence as well as interpersonal and communication skills. However, it should be known that not all internship positions provide a basis for strengthening knowledge, positions should be a supportive and challenging environment for student teachers. The situations created in the internship help the student teachers, to provide the student teachers with issues and events to rethink the practice or rethink the practice of themselves and the teachers. Clarifying the favorable situation of this field requires the knowledge of various factors, including organizational factors affecting the transfer of students' theoretical learning in internship programs. This research has also been done with the aim of identifying the effective factors on transferring students' theoretical learning to the internship environment of Farhangian University. The research method is applied in terms of purpose with a qualitative approach in the manner of "Grounded Theory" (Strauss & Corbin, 2015). The statistical population of the research included all the students of the elementary education field entering 2017 and the professors and guidance teachers of Farhangian University in the academic year of 2020-2021. The sampling method was purposive. In this regard, the samples consisted of people who had more knowledge about the research topic and could give richer answers to the research questions. To collect data, semi-structured interviews were conducted with 30 people. The interview protocol also included 5 general questions, based on the results of observing documents and research background and consulting with experts in the field of internship curriculum, the design and validity of the questions were also confirmed based on the opinion of experts. It should be noted that before the start of the interview, the goals and questions of the research were sent to the interviewees via email for study and preliminary preparation, and at the beginning of the meeting, the researches were briefly explained, and then the questions Interviews were discussed. In order to record the data and focus the interviewers more on the interview process and with the satisfaction of the participants, the process of recording the interviews was done by a tape recorder and notes were also prepared from the key points of each interview. The average time of each interview was 45 minutes.
Data analysis was done based with "data –based thory" approach, which includes three stages of open, central, and selective coding. For this purpose, in the open coding stage, after reviewing and organizing the texts of the interviews, the primary codes or concepts were identified and then the similar codes were placed in certain categories. Then, titles representing all the codes of that class were selected for each of these classes. In the phase of the central transitional code, the relationship between the central phenomenon and other categories and concepts was specified and presented; Finally, in the stage of selective coding, theorems that refer to the internal relationships of the categories are mentioned. It is necessary to remember that due to the fact that the importance of the research requires a detailed analysis of the views of the participants regarding the subject under study, the process of coding and analyzing the interviews was done manually. Finally, in order to ensure the validity of the findings from the qualitative analysis, based on the criteria provided by Cresswell and Miller (Cresswell & Miller, 2000), from the method of member review and peer review in the coding of documents and interviews. used. After reviewing and organizing the texts of the interviews; 21 codes were extracted in the form of 5 components in the dimension of organizational factors of learning transfer. Based on the obtained results, the most important organizational factors of learning transfer in internship curriculum include; Management and planning factors, support of colleagues, application opportunity, transition atmosphere, monitoring and evaluation strategies. Considering the importance of the internship period in the development of individual competencies of student teachers; In order to improve the transfer of students' learning in the internship curriculum of Farhangian University, the following are suggested based on the findings of the above research:
Since human factors play a very important role in the implementation of the internship program and the degree of student-teacher learning transfer, it is recommended that the university, before and during the internship courses, provide training to familiarize the executive agents with the tasks and objectives of the program. put your work The support and participation of supervisors (principal, teacher and guidance teacher) during the implementation of internship programs has an impact on the success of the process of transfer of student-teacher learning. Therefore, the supervisors should have the necessary and sufficient support for the interns during the internship program.
It is suggested that in order to improve the transfer of learning of student teachers in the internship program, there should be cooperation and participation between the human factors involved in the implementation of the internship, and on the other hand, the administrators should turn the school environment into a teaching and learning environment so that the behaviors and learning transfer for Provide interns.
Considering that internship is the heart of the curriculum of Farhangian University and its optimal implementation depends on several factors, it is suggested that the process of recruiting and selecting students should be done in accordance with scientific criteria and on the other hand, people for guidance and Guiding students, teachers should be selected in internship courses who have the skills and capabilities necessary for coaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internship Curriculum
  • Learning Transfer
  • Organizational Factors
  • Farhangian University
Abaspour, A., Rahimian, H., Taheri, M., & Mobini, M. (2018). Educational Measurement and Evaluation Studies, Designing a learning transfer system for faculty development programs, 8(24), 107-205. [In Persion]
Abili. K., Kharrazi, S. K., Sobhaninejad, M., & Youzbashi, A. (2015). Developing an Effective Model of Learning Transfer in order to Return on Investment in the Development of Human Resources Emphasising on Urban Management. Journal of Urban Economics and Management. 3 (11), 79-98. [In Persion]
Ahmadi, A., & Mousapour, N. (2017). The book of macro-design (architecture) curriculum of teacher training (national curriculum of teacher training of the Islamic Republic of Iran). Tehran: Farhangian University. [In Persion]
Almasi, H., Zaree Zavaraki, M., Nili, M.R., & Delavar, A. (2017). Assessment of practicum Carriculum-4 in Farhangian University Based on Tyler’s target-based assessment Model.Journal of Research in Teaching. 5(1), 1-24. [In Persion]
Alshaali, S. K., Hamid, K., & Al-Ansi, A. A. (2018). Training transfer: a new model in the United Arab Emirates general education sector- hybridization of the theory of planned behavior with the training transfer model. International Education Studies, 11(12), 49- 62.                                                                                             
Arabzadeh, A. R., & Oladian M. (2021).  Explaining the strategies and consequences of realizing the internship system based on thetraining of thoughtful teachers in Farhangian University. Qurterly Journal of Educational & Administration, 15(1), 165-188. [In Persion]
Birch, C., Allen, J., Mcdonald, J., & Tomaszczyk, E. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers’ perspective. Education & Training, 52(1), 76–88.    
       Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. H. (2010). Transfer of training: a meta-analytic review. Journal of Management, 36(4), 1065-1105.                 Bukaliya, R. (2012). Assessing the effectiveness of student representative councils in open and distance learning: a case for Zimbabwe in open university. International journal on new trends in education and their implication, 3(1), 80-90.
 Creswell, J. W., & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitive inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.
       Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers’ perspective. Education & Training, 52(1), 76-88.
  Ghanbari, S., & ZandI, Kh. (2018). Designing a systematic model of factors affecting the transfer of learning to the workplace (a model to improve the efficiency of organizational training). Productivity Management.12(45), 115-151. [In Persion]
 Ismail, A., Hua, N. K., abu samah, A. J., Abu Bakar, R., & Ibrahim, N. (2015). Administrators roles in training programs and training transfer. Journal Dinamika Management, 6(1), pp: 25-39.
 Jamaati, R., Mehdizadeh, A.H., Hakimzadeh, R., Araghieh, A.R., & Faghih Aram, B. (2022). Validation of the integrated curriculum conceptual model for teacher-students of Farhangian University. Quarterly Journal of Manengment and Leadership studies in Educational Organizations. 1(3), 19-34. [In Persion]
Jamshidi Tavana, A., Imam Jomeh, M.R., Asareh, A.R., & Mousipour, N. (2017). Profile of the authors of the article Analysis of student experiences of teachers of Farhangian University of Tehran from internship. Education and Learning Research. 2(14), 67-77. [In Persion]
Khakrah, F., Malekian, F., Saiedipour, B., & Kavyani, E. (2019). Designing the Pattern of Orrazinational Factors Affecting the Transfer of Learning to the Workplace Based on Ground Theory. Journal of Research in Teaching, 6(4), 66-85. [In Persion]
Khorooshi, P., Parrishani, N., & Ghorbani, S. (2020). Investigating the problems of Internship Course from the perspective of Farhangian University Professors. Quarterly Journal of Teacher Education. 3(5), 13-39. [In Persion]
 Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teachingpracticum–a systematic review. European journal of teacher education, 38(3), 392-407
Maleki, S., Ahmadi, Gh. A., Mehr Mohammadi, M., & Imam Jome, S. M. R. (2020). Evaluating Farhangian University Internship Program from the Perspective of Global Experiences. Journal of Theory and practice in the curriculum,8(15), 383-424. [In Persion]
Mushfaqeh Arani, B. (2016).  Order book Practical guide to Farhangian University internship program with a thought-provoking teacher training approach. Tehran: Farhangian Universit, [In Persion]
Noorizan, M.M., Afzan, N.N.F., & Akma, A.S. (2016). The Moderating effects of motivation on work environment and training transfer: A preliminary analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 158-163.
Passmore, J., & Velez, M. (2012). SOAP-M: A training evaluation model for HR. Industrial and commercial training. 44(6), 315-325.
Pollack, J. D. (2020). A case stdy on how perceptions of the work environment contribute to the ability to transfer training, [Dissertation], Northcentral University.
Reinhold, S., Andreas, G., & Doris, L. (2018). Social support and motivation to transfer as predictors of training transfer: Testing full and partial mediation using meta-analytic structure equation modeling. International Journal of Training and Development. 22(1), 1-14.
Rodrigues, I., Barcelo, M. L., Poveda, B., & Lopez-Gomez, E. (2022). The Development of Competences in the Teaching Practicum: The Perspective of School Mentors as Assessors. Educational Process: International Journal, 11(2), 7-25.
       Sapp, D. A., & Zhang, Q. (2009). Trends industry supervisors’ feedback on business communication internship.Business communication Quarterly. 72(3), 274-288.
Shams Morkani, Gh. R., & Abbasi kasani, H. (2017). A pathology and effectiveness of the transfer of training to workplace. Journal of Training and Development of Human Resources. 4(13), 27-58. [In Persion]
Silva Piovani, V. G., Parra Barbosa, R. I., & Both, J. (2022). Training transfer model as a possibility for the mandatory internship at sport science undergraduate courses.Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 12(1), 13-25.
Soleiymani, E.S., & Aminbedokhti, A.A. (2019). Formulating the formation model of learning transfer to the work environment in human resources development programs. Journal of Research in Educational Science. 13(44), 37-51. [in Persion]
  Stewart, T., Allen, K., & Bai, H. (2011). The effects of Service-learning participation on pre-internship educators’ teachers’ sense of efficacy. Alberta journal of educational Research 57(3), 298-316.
Strauss, A., & Corbin, J. (2015).Basics of Qualitive Research: Techniques and Procedures for Developming Grounded Theory (Fourth Edition), Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Suzanne, N. (2015). The impact of the internship experience on inters’self-perceived preparedness. To teach in a technology rich society: A mix methods multiple case study, Thesis doctoral, Baylor University.
Tatari, M., Tajik, F., & Tatari, F. (2016). Evaluation and position of the internship curriculum in Farhangian University (critical analysis on the gap between theory and practice), The first national internship conference (a bridge between university and school), Mashhad: Iran. [In persian]
Tonhauser, C., & Buker, L. (2016). Determiniants of Transfer of Training: A Comprehensive Literature Reviwe. International Journal for Research in Vocational Education and Training. 3(2), 127-165.
Wenzel, R., & Cordery, J. (2014). Training transfer research: A mananger’s guide and bibliography. Australian institute of management –western Astralia.
Zaresefat, S. (2017). The Analysis Experiences Curriculum Internship: The Conceptual Model. Journal of Theory & Practice in Curriculum. 9 (5), 37-68. [In Persion]