تدریس محققانه برای یادگیری عمیق( مورد خاص:تدریس مدیریت عمومی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از اجرای درس مدیریت عمومی آشنا شدن دانشجو با علم و پیشینه دیسیپلین مدیریت عمومی، موضوعات مورد مطالعه در مدیریت، روش های تحقیق مدیریت، و کاربردهای ان در مدیریت عمومی. در نتیجه، نیل به این هدف کلی، انتظار می رود بینش نسبی در زمینه دانش سازمان یافته ای درباره POSDCORB ومناسبت تشکیل بقا و توسعه سازمان ها مکانیسم های حل تعارض ها ی مقدر درون سازمانی و برون سازمانی به دست آید.یادگیری الگوهای انتخاب اهداف راهبردها، الگوهای تصمیم گیری، و ارزشیابی فرآیند های اهداف مدیریتی سبک ها ومهارت های مرتبط، توسط دانشجو – و تصور نقش خود در مقام مدیر کارشناس یا ذی نفع- شکل بگیرد؛ دانشجوبتواند بتدریج بینشی نسبت به انباشت انتقادی دانش مدیریت به دست اورد.. در مقاله حاضر ابتدا از زمینه های معرفتی و اجتماعی که مفاهیم اصلی درس مدیریت عمومی در آن بافت یابی می شود..به این معنی که رمز گذاری از الفاظ و مفاهیم در دستگاه های فکری و روشی و فرهنگی و زبانی ضرورت پیدا می کند .پس به متظور شفافیت و وضوح و دقت و ارزشیابی لازم است که تمام مراحل عملی و نظری تحقیق در رمینه مناسب نظری آن جاداده شود. و در ادامه از گستره و ابعاد آن بحث خواهد شد؛ سپس به تدریس برای یادگیری سازگار پرداخته می شود و در ادامه اهداف کلی و جزئی مورد بررسی قرار می گیرد؛ در پایان نیز نتیجه گیری خواهد آمد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research teaching for deep learning (special case: teaching of general management)

نویسنده [English]

  • Ali Zakavati
Associate Professor of Philosophy of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of conducting a general management course can be defined as: the student's acquaintance with the science and background of the general management discipline, the topics studied in management, management research methods, and its applications in general management. As a result, to achieve this overall goal, it is expected to gain a relative insight into organized knowledge about POSDCORB and the relevance of organizations to the survival and development of organizations. , The decision-making patterns, and the evaluation of the processes of the management goals of the related styles and skills, to be formed by the student - and the perception of his role as an expert or stakeholder manager; The student can gradually gain insight into the critical accumulation of management knowledge. In the present article, first the epistemological and social contexts in which the main concepts of the general management course are found. This means that the encoding of words and concepts in the intellectual, methodological, cultural and linguistic systems is necessary. In order to have transparency, clarity, accuracy and evaluation, it is necessary to put all the practical and theoretical stages of the research in the appropriate theoretical context. And then its scope and dimensions will be discussed; Then, teaching for consistent learning is taught and then general and detailed goals are examined; In the end, there will be a conclusion. Expect these courses to improve the level and level of insight and student selection, review the re-creation of opportunities by the student, time management and its optimal use, and opportunities by the student, time management and its optimal use, and most importantly understanding the principles and characteristics of teaching methods for deep learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • adaptive learning
  • deep learning
  • metacognition
  • teaching
منابع فارسی
- پارسا، محمد(1377).نظریه های آموزشی ویادگیری،تهران: دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم).
-جویس بروس ، مارشا ویل و امیلی کالهون ،  الگوهای تدریس ترجمه محمدرضابهرنگی،انتشارات کمال تربیت،۱۳۸۴.
- دورتیه، ژان فرانسوا(1998). علوم انسانی-گستره شناخت ها، ترجمه مرتضی کتبی، جلال الدین رفیع فر و ناصر  فکوهی،  تهران: نشر  نی(1382).
- ذکاوتی قراگزلو،علی(1371). مبانی ونظریه ها درآموزش وپرورش،تهران: احیاءکتاب.
- ذکاوتی قراگزلو،علی(1383). « فرهنگ، آموزش و حل مسئله »  فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم وتربیت ، تهران. انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، شماره 1و 2، دوره جدید، بهار و تابستان 83، شماره 19 و 20 پیایی، صص 199-173.
- شارع پور ،احمد(1385).جامعه شناسی آموزش وپرورش،تهران: سمت.                                        
- عطاران ،محمد(1383). فنآوری اطلاعات  بستر اصلاحات در آموزش و پرورش ، تهران، مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
فتحی واجارگاه، کورش،اصول ومفاهیم برنامه ریزی درسی  تهران انتشارات بال.1388
- فردانش، هاشم (1380). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ، تهران انتشارات سمت.
- کاردان، علیمحمد (1381). سیر آرای تربیتی در غرب ،تهران ، انتشارات سمت .
- گال،مردیت؛گال،جویس؛بورگ،والتر (ترجمه از 6th ed.).روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی(جلد اول)، مترجمان احمد رضا نصر و دیگران، تهران، سمت، (1384). 
- گانیه،  الن،  روانشناسی مدرسه  ، ترجمه علی ذکاوتی آرشیو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
-گروهی از مولفان کتاب پرسشگری ترجمه علی ذکاوتی آرشیو انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
-مشفق آرانی، بهمن، پروژة کار عملی ، (1386). تهران، دانشگاه شهید رجائی.
مظاهری؛ محمدعلی، عباس ذبیح‌زاده؛ لیدا ملک‌زاده (بهار و تابستان 1393)،" نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی"، مقاله 9، دوره 4، شماره 1.
-ملکی حسن.برنامه ریزی درسی مشهد 1381 چاپ چهارم
- مورن، ادگار؛ موتا، راول دومینگو؛ سیبورانا، روخر، اندیشه پیچیده و روش یادگیری در  عصر سیاره ای، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی،  تهران: پژهشکده و مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقا ت و فن آوری، 1387.
 
مآخذ مدیریتی متعدد به فارسی-
 
References
Alexsandr, Victoria. (2003). Sociology of the arts,London : Blackpublishing   University of Surrey - Guildford   www:surrey.ac.uk/sociology/people/victoria_alexander
Blacker, D. (1994)," Philosophy of technology and education: An invitation to inquiry", Philosophy of Education, Society Yearbook, 2006 from: http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PESyearbook/94_docs/BLACKER.HTM
Feenberg, A. (1991)," Critical theory of technology", New York and Oxford: Oxford University Press.
Randall G., Nicholls, & Vanessa, Allen-Brown. (2005),"CRITICAL THEORY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY", University of Cincinaati.
Rogoza, Christina.(2005)," Epistemic Metacognition - A Necessary Competency for the Online Learner",Nova Southeastern University. from:  www.learndev.org/dl/ibstpiAECT2005-Rogoza.pdf )2011/2/2 (تاریخ دسترسی:
Ryan، A.B. available at: URL: http: //adulteducation.nuim. ie/documents/Thesis.pdf )2011/2/2 (تاریخ دسترسی :