فراتحلیلی بر پژوهش‌های آموزش چندفرهنگی، آموزش شهروندی، تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت دینی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

بر پایه­ نظریه نهادی، پذیرفته­شدن نظام آموزشی توسط محیط بیرونی تنها در گرو نهادینه کردن ارزش­های انسانی- اجتماعی است. پژوهش حاضر بر آن بود تا عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس ایران در نهادینه کردن این ارزش­ها را مورد ارزیابی قرار دهد. بدین­منظور، فراتحلیلی کیفی بر تمامی پژوهش­هایی که به بررسی وضعِ موجود نظام آموزشی در نهادینه کردن ارزش­های چندفرهنگی،  شهروندی،  اخلاقی، سیاسی و دینی از سال 1387 تا 1399پرداخته بودند، انجام شد. در گام نخست، 323 پژوهش شناسایی شدند که تنها 94 پژوهش به بررسی وضع موجود پرداخته بودند. پس از کنترل کیفی و پایش این پژوهش­ها با استفاده از تکنیک کاسپ (CASP)، در نهایت، 89 پژوهش به فراتحلیل راه پیدا کردند. یافته­ها نشان داد که نظام آموزشی در نهادینه کردن ارزش­های انسانی- اجتماعی، ضعیف و ناکارآمد عمل کرده است. از یک­سو، در آموزش­ها، توجهی ناکافی و نامناسب به این ارزش­ها شده است. از دیگرسو، رویکردی که در آموزش این ارزش­ها در پیش گرفته شده است، رویکردی غیرفعال، مکانیک و محافظه­کارانه بوده است که بهادگیری ژرفی در دانش­آموزان نمی­انجامد. این مساله سبب شده که دانش­آموزان تنها در سطح مفهوم با این ارزش­ها آشنایی پیدا کنند و گرایشی راستین و پایدار در آن­ها برای حرکت و روآوردن به این ارزش­ها ایجاد نشود. در نهایت، تنها اهرم­های فشار محیط بیرونی برای گذار به گونه­گون شدن مدارس است که می­تواند بستری برای نهادینه کردن ارزش­های انسانی- اجتماعی فراهم کند که خود نیز نیازمند هموار و همتراز شدن ساختار اجتماعی جامعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of Research on Multicultural Education, Citizenship Education, Moral Education, Political Education and Religious Education In Iran

نویسنده [English]

  • shirkoh mohammadi
Assistant Professor, Semnan University, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Schools always need to respond to the values of social classes in the society to gain legitimacy. Since the values are not limited to academic progress and technical-economic achievements, it is expected that schools respond to a diverse human and social values. Therefore, Schools need to institutionalize education that is linked to social and human value. The human-social values are manifested in dimensions such as multicultural education, citizenship education, ethics education, political education and religious education. In fact, In order for schools to be accepted in the society and among different social classes, they must also institutionalize human-social values. Accordingly, the legitimacy of schools depends on responding to a diverse values. Indeed, only through institutionalizing accepted human-social values, schools can be accepted in the society and also can establish a stable social base for themselves. Therefore, schools are expected to accept cultural and racial diversity and create an opportunity to reduce inequalities and cultural biases; make students understand citizenship rights; educate the students ethics and make them a real human beings; finally, to institutionalize spiritual and religious values as a stable trend in them. The importance of these values has gone so far that some researches have shown that school leaders can penetrate their followers and lead them to higher goals by rely on value systems and create values. Different researches have evaluated the current status of Iran's educational system in responding to human-social values. It is possible to evaluate the performance of the educational system by obtaining a comprehensive view of the researches which is conducted up to now. The present research aimed to evaluate the issue through a systematic review of all researches conducted in Iran. Although different researches in Iran have investigated aspects of multicultural education, religious education, ethics education, political education and citizenship education, but now there is a need to integrate these researches to obtain a comprehensive view. Legitimacy is based on the evaluations of powerful stakeholders. This means that powerful stakeholders in society evaluate the mechanisms of an organization (in this case, the educational system). If the organization has been able to institutionalize their values in its mechanisms, it will receive the financial aids and other support from those stakeholders. As a result, the organization will be stable and constant. But if that organization cannot institutionalize that values, the aids and support of the stakeholders will decrease or be cut off, and according to Illich, de-schooling will happen in the society.  For the sake of this reason, when an organization is in crisis and its reputation is criticized, the managers and policy makers of that organization have to react immediately and repair the damage to their reputation. Therefore, it seems that organizations are always forced to respond to the demands and expectations of stakeholders and organize their mechanisms in such a way that those demands and expectations are internalized and institutionalize in the organization. Depending on the diversity and influence of the stakeholders in a society, we are faced with two approaches for legitimization. I have named these two approaches as engineered approach and diversity approach. Educational systems that institutionalize values through engineered approach, institutionalize a unified identity and culture. Therefore, the values related to the official and dominant culture of the society are taken into consideration but other values which is different from the dominant culture are neglected. This means that the social institutions of the society internalize the values of the dominant class and powerful shareholders in such an approach. An institution that adopts diversity approach firstly accepts comprehensiveness. For example, schools in this approach accept that education is a comprehensive process and an aspect of education shouldn’t be reduced in favor of another aspect. In such an approach, it is not acceptable to pay attention only to economic and technical values and ignore other social and cultural aspects. In this approach, it is also accepted that the demographic, religious, and racial composition of a society is not uniform. Therefore, diversity and differences should be accepted and respected and the values of diversity in School should be institutionalized. This research was done to provide a clear and comprehensive picture of the status of institutionalization of these values by relying on the researches that have investigated multicultural education, citizenship education, moral education, political education and religious education. Qualitative meta-analysis method was used for this purpose. Therefore, qualitative meta-analysis method was used, which tries to integrate the findings of all researches. Then, discover the basic elements of those researches and conceptualize the findings and general directions in a new format. Finally, interpret and explain those elements and findings. The entry and exit criteria for the research were determined and based on that, the research reports were selected and organized. The entry criteria included the research nature of the study and also describing the current situation. Therefore, any promotional or review studies were excluded from the research process. In addition, any study that dealt with a topic other than describing the current situation was excluded from the research process. The exclusion criterion was the low quality of the study, for which the CASP checklist was used. 89 final researches were studied and analyzed in the form of a census. Among these 89 studies, 27 studies were related to multicultural education, 29 studies were related to citizenship education, 16 studies were related to moral education, 10 studies were related to political education, and finally, 7 studies were related to religious education. In addition, the oldest research was related to 2008 and the most recent was related to 2020. Considering this frequency distribution, it is clear that less researches had investigated the current situation of religious education and political education. The findings of the current research showed that the institutionalization of human-social values was weak and ineffective. From a quantitative and numerical point of view, textbooks, educational models and educational evaluations have paid insufficient and inappropriate attention to human-social values. From a qualitative point of view, the approach taken in teaching these values has been based on passive, mechanical and conservative methods that do not lead to deep learning in students. In this way, students have become familiar with many cultural, moral, religious and citizenship values only at the conceptual level, but since these values have not been given enough attention, as well as, active approaches that need to consider the awareness and freedom of students have not been used, values such as moral virtue, peaceful coexistence, law-oriented ethics, true belief in spiritual values have become foreign words and actions in the educational system. In addition, the findings of the current research showed that schools have only focused on the values that follow the education of obedient citizens, adhere to social integrated values and are in line with official national, patriotic and religious values. be This is despite the fact that this method does not lead to the deep institutionalization of uniform and integrated social values. In fact, only free and conscious education can lead to the development and movement towards values. This is also the reason that the only condition of education is not the transfer of values and culture, but this transfer should be free and conscious to internalize the deep layers of culture in the students. This institutionalization of values leads to breeding (not education). In breeding, only the superficial and insignificant level of a culture can be transferred to students by relying on indoctrination and repetition, as well as forcing and restraining, and the institutionalization of values is reduced to the transfer of information and mere knowledge enhancement. This is while the information-oriented method, memorization and repetition, indoctrination and imposition leads to superficial and fragile learning. While in order to internalize values, a true and stable tendency must be created in the student to move and to turn, and this can only be done in active, dynamic, free and conscious ways. In the same way, not only the racial, cultural, ethnic and religious differences of the learners are not paid much attention to, but even the inner nature of the learner is also neglected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural Education
  • Civic Education
  • Politic Education
  • Ethical Education
  • Religious Education
Abdulkadiroglu, A., Pathak, P, A., Schellenberg, J., & Walters, Ch, R. (2020). Do parents value school effectiveness? American Economic Review 2020, 110(5): 1502–1539, https://doi.org/10.1257/aer.20172040.
Abedini belterak, M. (2020). Investigating the place of moral education in elementary school textbooks; a content analysis study. Research in Islamic education issues, 28, 48, 171/187. [In Persian].
Agirdag, O., Merry, M. S., & Van Houtte, M. (2016). "Teachers’ Understanding of Multicultural Education and the Correlates of Multicultural Content Integration in Flanders. Education and Urban Society,". 48(6) 556– 582.
Ahangari, A. (2018). "Investigating the effect of the content of the religious book on religious education: with emphasis on the seventh grade heavenly message book. MA thesis of Farhangian University of Tehran". [In Persian].
Ahmadi, S. (2010). "Approaches to political education in elementary school. MA thesis of Kurdistan University". [In Persian].
Alikhani, M, H., & Raee, R. (2013). Educate the hidden curriculum of religion and life in the third grade of high school and provide solutions to improve religious education. Journal of Educational Sciences, Ahvaz Chamran University, 6, 2. 5-24. [In Persian].
Aminkhandaghi, M., Saidirezvani, M., Mahmoudi Mohasel tosi, M., Pakmehr, H., & Abasi, H. (2015(." Responsiveness of religion and life curriculum of secondary school and Pre-university to the cognitive needs of students. Educational measurement", 6, 21, 61-82. [In Persian].
Banks, J, A., & Banks, Ch, A. (2019). Multicultural education: issues and perspectives (7th Edition). John Wiley & Sons, Inc.
Bayeh, E. (2016). "Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges". Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 2, 31-36.
Bengtsson, S, L (2016). Hegemony and the politics of policy making for education for sustainable development: A case study of Vietnam, The Journal of Environmental Education, 47, 2, 77-90.  
Civitillo, S., Schachner, M., Juang, L., Vijver, F. J. R. V., Handrich, A., & Noack, P. (2016). Towards a better understanding of cultural diversity approaches at school: A multi-informant and mixed-methods study. Learning, Culture and Social Interaction. 12, 4, 1-14.
Creak, S (2018). Abolishing literacy and upgrading culture: Adult education and revolutionary hegemony in socialist Laos, Journal of contemporary Asia, 48, 5, 761-782.  
 Fatehi, F. (2010). "Investigating the approaches of familiarizing students in the middle school with citizenship rights. MA thesis of Kurdistan University". [In Persian].
Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). "Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion Paper. Nurse Education Today". 56, 3, 29-34.
Hatch, M, J. (2013). Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. (Third edition). London: Oxford university press.
Higham, R., & Booth, T (2018). "Reinterpreting the authority of heads: Making space for values-led school improvement with the index for inclusion". 46, 1, 17-27.
Illich, I. (2009). Deschooling society. Translated by Zargham, E. Tehran: Roshd. [In Persian].
Jamkhaneh, K. (2011). "Ethical education in elementary school: content analysis of elementary school textbooks. MA thesis of Kurdistan University". [In Persian].
Jani, F. (2019). "Content analysis of first grade social studies textbooks in terms of components of global education. MA thesis of Tabriz University". [In Persian].
Khodadad husseiny, S.H., Shah Tahmasebi, E., & Shamselahi, S. (2011). Explanation of racial diversity management status: missed factor of productivity in Iran’s cultural macro management. Cultural engineering quarterly, 5(53, 54): 44-59 [In Persian].
Knowles, R, T., Torney-Purta, J., & Barber, C. (2018). "Enhancing citizenship learning with international Comparative research: Analyses of IEA civic education datasets". Citizenship Teaching & Learning, 13, 1, 114-159.  
Larson, C, L. (2011). "Responsibility and accountability in educational leadership: keeping democracy and social justice central reform. Scholar-Practitioner Quarterly". 4, 4, 1-12.
Lumby, J., & Coleman, M. (2007). "Leadership and diversity: challenging theory and practice in education. London, New Delhi: Sage Publication".
Mahmoudi, M, T. (2011). Content analysis "social sciences"textbook in secondary school from the perspective of citizenship education approach. Research in Curriculum Planning, 8, 12, 96-108. [In Persian].  
Mohammadi, M., hasankhani, M., & Omid, M. (2016). A decade of research: Citation analysis of bi Quarterly journal of  Islamic education. Bi Quarterly journal of Islamic education, 11, 22, 1-18. [In Persian].
Mohammadi, Sh., Kamal Kharazi, S, A, N., Kazemifard, M., & Poorkarimi, J. (2016). Multicultural education management in Iran: A qualitative meta- analysis. School management, 2, 4, 87-107. [In Persian].
Mohammadi, Sh., Kamal Kharazi, S, A, N., Kazemifard, M., & Poorkarimi, J. (2016). "A model for multicultural education in the higher education system: exploring key informants views in Iran". Journal of research in teaching, 4, 1, 65-91. [In Persian].
Mostafapour, R., Adib, Y., Maleki Avarsin, S., & Talebi, B. (2020). Identify the dimensions of the neglected curriculum based on the differences between the academic curriculum and Intended curriculum to teach the concepts of citizenship in social studies textbooks the average of the first period. Iranian Curriculum Studies Association, 10, 1, 157-202. [In Persian].
Naghibzadeh, M. (2011). "A reflection on the philosophy of education. Tehran: Tahori". [In Persian].
Niki, P., Moradi, S., Zarei, S., Bastam Kish, M., & Azizi Mahmoudabad, M. (2019). Content analysis of fifth and sixth grade social studies based on the components of citizenship education. Teaching research, 4, 16, 99- 111. [In Persian].
Schein, E, H. (2010). Organizational culture and leadership (fourth edition). San Francisco: Jossey- Bass.
Shacheri, H. (2019). Investigating the level of attention to the components of moral education in the document of fundamental change in education of Islamic republic of Iran From the perspective of primary school principals in Ahvaz District 4 in the academic year 1397-98. MA thesis of Payam noor University of Tehran. [In Persian].
Sharifi, M., & Mirshahjafari, E. (2016). "A study of the moral education curriculum in several countries of the world and Iran". Moral knowledge, 7, 1, 115- 131. [In Persian].
Zaidi, Z., Verstegen, D., Vyas, R., Hamed, O., Dornan, T., & Morahan, P (2016). Cultural hegemony? Educators’ perspectives on facilitating cross-cultural dialogue, Medical Education Online, 21, 1, 21-45.  
Zolfaghari, B., Mollering, G., Clark, T., & Diet, G. (2016). How do we adopt multiple cultural identities? A multidimensional operationalization of the sources of culture. European management journal, 34, 2, 102-113.