بررسی میزان تطابق فعالیت‌ها و روش‌های تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی با نظریه‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان، ایران.

2 دانشجوی دکتری فناوری اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران،دبیر آموزش و پرورش مریوان.

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

4 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

5 عضو هیئت علمی گروه علم و اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف:‌ ظهور فناوری‌های نوین باعث گسترش یادگیری الکترونیکی شده است با وجود این نباید یادگیری الکترونیکی را یک سیستم آموزشی مجزا دانست که نوع آموزش را تعیین کند بلکه یادگیری الکترونیکی باید انعکاس‌دهنده نظریه‌ها و فنون یادگیری و روان‌شناسی باشد و در جهت تسهیل به‌کارگیری این نظریات در فرایند یادگیری عمل نماید. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به نظریات مهم یادگیری در ارائه دوره‌های یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد.
روش:‌ نوع پژوهش به لحاظ رویکرد، کمی ‌و از نوع تحلیل محتوا و بر مبنای مدل تعیین مقوله‌های اصلی نظریات یادگیری کنل و همکاران انجام ‌گرفته است. جامعه موردپژوهش 330 جلسه کلاس درس الکترونیک برای 22 ماده درسی قرار داده‌شده بر روی سیستم آموزش الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در نیم‌سال اول سال تحصیلی 96-1395 می‌باشد. برای انتخاب جامعه نمونه از روش تصادفی منظم استفاده گردید و از این تعداد جلسات، 91 جلسه کلاس درس با استفاده از فرمول کوکران و با پذیرش خطای 01/0 به‌عنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل محتوای کمی ‌بررسی شدند.
یافته‌ها:‌ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر فعالیت‌ها و فناوری‌های به‌کار گرفته‌ شده در این دوره‌ها بر مبنای نظریات یادگیری رفتارگرایی به میزان (51%) می‌باشد و فعالیت‌های اندکی از این دوره‌ها بر مبنای درگیر نمودن یادگیرنده در جریان تدریس و تئوری‌های یادگیری مانند ساختن‌گرایی به میزان (12%) می‌باشد. بر این اساس لازم است به ضمن طراحی مجدد محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی و یادگیرنده‌محور، و آموزش مدرسان این دوره‌ها جهت طراحی و به‌کارگیری فعالیت‌های یادگیری اشتراکی و همکارانه به غنی‌شدن محیط‌های یادگیری الکترونیکی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


References:               
 
Abazi-Bexheti, LE., Kadriu, AR. and Ahmedi, LU (2010). Measurement and assessment of learning management system usage. In Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Educational Technologies.
Bates, A. W. and Poole, G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher Education: Foundations for Success. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256.
Benigno, V. and Trentin, G. (2000). The evaluation of online courses. Journal of computer assisted learning, 16(3): 259-270.
Conole, G. and Oliver, M. (1998). A pedagogical framework for embedding C&IT into the curriculum. ALT-J, 6(2): 4-16.
Conole, G., Dyke, M., Oliver, M. and Seale, J. (2004). Mapping pedagogy and tools for effective learning design. Computers and Education, 43(1): 17-33.
Conole, G., Dyke, M., Oliver, M. and Seale, J. (2004). Mapping pedagogy and tools for effective learning design. Computers and Education, 43(1): 17-33.
Fayz, K. et al. (2010). E- Learning in Iran: the problems and Solutions. Research and Planning in Higher Education journal,  33:99-120, [in Persian].
Ferdig, R. E. (2006). Assessing technologies for teaching and learning: understanding the importance of technological pedagogical content knowledge. British Journal of Educational Technology, 37(5): 749-760.
Goodyear, P. (2005). Educational design and networked learning: Patterns, pattern languages and design practice. Australasian Journal of Educational Technology, 21(1).
Hara, N., Bonk, C. J., and Angeli, C. (2000). Content analysis of online discussion in an applied educational psychology course. Instructional science28(2), 115-152.
Jochems, W., Koper, R. and Van Merrienboer, J. (Eds.). (2004). Integrated e-learning: Implications for pedagogy, technology and organization. Routledge.
 learning effectiveness improving in e-learning. Learning and Individual Differences.
Mashaykh, J (2009). The Position of pedagogy in the e-learning quality: from theory to application. Schools efficient Journal, 9: 20-24, [in Persian].
Mashaykh, J. (2009). The Position of pedagogy in the e-learning quality: from theory to application. Schools efficient Journal,  9: 20-24, [in Persian].
 on-line course applicability assessment to assist learners in course selection and
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5): 1-6.
Raab, R. T., Ellis, W. W. and Abdon, B. R. (2002). Multisectoral partnerships in e-learning A potential force for improved human capital development in the Asia Pacific. Internet and Higher Education, 4: 217-229.
Ren, Y., Dai, Z. X., Zhao, X. H., Fei, M. M. and Gan, W. T. (2017). Exploring an
Seraje, F. (2008). A new approach to designing the e-learning environments. Journal of Curriculum Studies, 12: 100-121,  [in Persian].
Seraje, F. (2008). A new approach to designing the e-learning environments. Journal of Curriculum Studies, 12: 100-121, [in Persian].
Syadati, M and Taghiyarah, F. (2006). E-learning: Replace or supplement traditional education. Articles collection of 1th E-learning Conference; al. [in Persian].
Taghiyarah, F. and Syadati, M. (2009). The criteria in authoring tools Selection for e-learning. Research and Planning in Higher Education journal, 43: 75-89, [in Persian].
Zarif Sanaee, N. (2010). Assessing the Criteria for the Quality and Effectiveness of e-Learning in Higher Education. MEDIA, 1(3): 24-29, [in Persian].ش