توصیفی از معلم شدن من: خودمردم‌نگاری یک دانش‌آموختۀ دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران؛

2 کارشناس‌ارشد مطالعات برنامۀدرسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسندۀ اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود.
روش: این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده‌های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت‌نگاری تنظیم گردید. روایت‌های پژوهشگر کدگذاری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آشنایی با حرفۀ معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و معافیت از خدمت سربازی باعث شد سوژۀ مورد مطالعه به معلمی گرایش یابد. در بدو ورود، انتظاراتی که او از دانشگاه داشت برآورده نشد، زیرا دانشگاه دچار مشکلات آموزشی-رفاهی بود. باگذشت زمان و مرتفع‌شدن مشکلات، نگارنده نگرش مثبت‌تری نسبت به دانشگاه فرهنگیان پیدا کرد. او مسائل آموزشی-پژوهشی دوران تحصیل خود را ترکیبی از نقاط قوت‌ و ضعف‌ می‌داند و معتقد است کارورزی یکی از نقاط قوت دانشگاه است که با رفع پاره‌ای از نواقصش می‌تواند بهتر هم شود. به‌زعم او، غالباً روابط بین‌فردی مناسبی در دانشگاه حاکم بود ولی بعضاً برخی از نظرات مدرسان، دانشجویان را مکدر می‌کرد. افزون براین، نسبت به نامشخص بودن محل خدمتش، سنجه‌های فرم سازمان‌دهی و بی‌توجهی به گزینش انتقاداتی را وارد کرد.

کلیدواژه‌ها


References:
 
Abdollahi, F., Shariatmadari, A. , Naderi, E. (2010). Investigating the Awareness of Teachers of the Early Period of Principles of Education in order to provide an Optimal Model for Promoting Their Knowledge about Principles of Education in Kurdistan Province. Engineering Sciences, 3(9): 89-107, [In Persian].
Ahmadi, F., Mehrmohammadi M. Jane, V. and Montazeri, A. (2017). Designing a Health Literacy Curriculum for Students Teachers at the University of Cultural Studies, Based on Dialogue Education: A Normative Study, 16th(3): 367-381, [In Persian].
Alizade, E. and Rezaei, A. (2009). The study of the teacher's social-security home (high school teacher and primary school teachers) and its changes over the past three decades. Educational innovations, 8 (1): 7-26, [In Persian].
Amin kandagi, M. and Dashti baghmach, S. (2009). Assessment of the contents of the curriculum of elementary education at teacher education centers, Teacher Training Curriculum Conference, Tehran: sh-Rajaei University, [In Persian].
Amin kandagi, M. and Namkhah, M. (2009). Explore the level of attention to the subject of education curriculum in the specialized field of Iranian curriculum, Teacher Training Curriculum Conference, Tehran: sh-Rajaei University, [In Persian].
Attaran, M. (2016). Research: Principles and Steps. Tehran: University of Colonies, [In Persian].
Bahmanbeigi, M. (2000). Swear to the cook (Educational memories).Shiraz: Navid, [In Persian].
Beck, J. E. and Halim, H. (2008). Undergraduate internships in accounting: What and how do Singapore interns learn from experience? Accounting Education: An International Journal, 17(2):151-172.
Bland, M. (1998). Training managers to communicate effectively. Industrial and Commercial Training, 30(4): 131-136.‏
Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3 (2): 77-101.
Brisard, E., Menter, I. and Smith, I. (2005). Models of partnership in programs of initial teacher education. Full report of a systematic literature review commissioned by the General Teaching Council for Scotland, University of Paisley.
Brown, C. M. and Murphy, T. J. (2005). Understanding student learning in undergraduate information studies internships. Journal of Education for Library and Information Science, 46(3): 234-247.
Brown, N. (2008). Assessment in the Professional area Context. Center for the Advancement of Learning and Teaching. University of Tasmania.
Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Sage publications.
Dehghani, M. and Jamshidi, A. (2016). The Qualitative Analysis of Professors and Educators and Studentsrelationship: a Case Study of Faculty of Psychology and Education, University of Tehran. Higher Education Curriculum studies, 7(13): 155-182.
Delong, J. (1996). Facilitating and supporting action research by teachers and principals: Self-study of a superintendent’s role. In empowering our future in teacher education. Proceedings of the First International Conference of Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp. 174-179).‏
 Deputy of Education and Research of Farhangian University. (2012). Statute of Farhangian University. Tehran: Farhangian University.
Farahani, A., Nasr esfahani, A. and Sharif, M. (2012). Evaluation of the Elementary Teachers Selection Methods in the Education System of the Country. Educational Technology, 7 (1): 1-12, [In Persian].
Ghanbari, M. Nikkhah, M., and Nikbakht. B. Pathology of Internship at Farhangian University: A Mixed Study. CSTP: Theory and Practice in curriculum.[In Persian]
Ghaseminejad, A. and Esmaeili, R.(2004). The study of social status of teachers from the point of view of students of primary and secondary schools of Isfahan province. Amooze, 23: 42-47, [In Persian].
Harris, Douglas N. and Tim R. Sass. (2011) . Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. Journal of Public Economics, 95 (Aug.): 798-812.
Heidari, A. and Shamali, A. (2010). Investigating the Role of Personality and Ethical Behaviors of Islamic Educational Teachers in the Patterns of High School Students. Islam and Educational Research, 2 (1): 189-222, [In Persian]
Huber, J. (2012). Teacher education for change: The theory behind the Council of Europe Pestalozzi Programme.‏ Council of Europe Publishing
Jamshidi Tavana, A., Imam jome, M. and Assare, A. (2016). Student's experiences of the role of mentor in linking theory and practice in the work program. Theory and Practice in curriculum, 4(7): 197-226, [In Persian].
Kazemi, S., Solati, N. and Talebdoust, M. (2015). The rate and method of using the students of the University of Cultural Sciences from virtual social networks. Teaching and learning technology, 1 (3): 57-68, [In Persian].
Keramati, M. (2012). The relationship between organizational climates of schools with occupational stress. Modern Education Thoughts, 8 (4): 103-140, [In Persian].
Khorushi, P., Nasr Esfahani, A. , Mirshah jafari, E. and Musapour, N. (2017). Conceptual Model of Expected Competency from Student of Science in the Curriculum of Farhangian University Based on Experts' Viewpoints. 3th National Conference on Education, Shiraz: University of Cultural Sciences, Shiraz University, [In Persian].
Khosravi, R. and Bani Amerian, M. (2016). Exploration of the Logic of Choosing Professional Trade by Student of Islam (Case: Shahid Rajaee Teacher Training University). 2nd National Conference on Education, Isfahan: University of Civilizations, [In Persian].
Lai-Yeung, S. W. C. (2014). The need for guidance and counselling training for teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 113: 36-43.
LEW, L. Y. (2013). National Science Education Standards and Pre-Service Programs in the USA.‏ Journal of Curriculum Studies, 7 (27): 21-44.
Mahruozade, T. and Abbasi, M.(2012). School of Life, the nature and how to accomplish it. Modern Education Thoughts, 8 (1): 147-170, [In Persian].
Maleki, S. and Mehrmohammadi, M.(2016). A narrative reviews of professional reflection and enhancement "A qualitative study on the experience of student-teacher narration in the internship". Second Seminar on Education, Isfahan: Farhangian University.
MehrMohammadi, M. (2013). Teacher Training Program and its Participatory Executive Model; The Development Strategy for Teacher Education in Iran, CSTP: Theory and Practice in curriculum, 1(1):5-26.[In Persian].
MehrMohammadi, M. (2007). Context in the methodological preferences of researchers in the field of education in Iran. Educational innovations, 6 (21): 77-108.
MirArab,R., Fardanesh, H. and Talaei, E. (2012). Teacher's culture: An important factor in the realization or non-implementation of school curriculum modifications. Studies of the Curriculum of Iran, 7 (26): 83-104, [In Persian].
Moore, L. (2013). Starting the Conversation: Using the Currere Process to Make the Teaching Internship Experience More Positive and Encourage Collaborative Reflection in Internship Site Schools. Simposio internacional. Barcelona, 21- 22 de noviembre.
Moshkani, A., Akbari, A. and Fazaeligah, H. (2016). Effective factors and stakeholders in education. Management and accounting studies, 2(3): 27-44, [In Persian].
Pălăşan, T. (2015). Increased Professionalization, Priority of Teacher Training. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180:930-936.‏
Qoran
Safaei Movahed, S. and Bavafa, D. (2013). The Factors Creating the Hidden Ride Program in Higher Education in Iran: Ethnography. Curriculum Studying of the High Education, 4 (7): 30-53, [In Persian].
Safi, A.(2008). The Evolution of Teacher Education in Contemporary Iranian Education: Past, Present and Future. education and training, 96:173-200, [In Persian].
Samieinejad, B., Aliasgari, M. Musapour, N. and Haj Hossein nejad, G. (2016). The educational process on the balance of the Islamic Republic of Iran: Opportunities and Threats. Education, 32 (127): 9-32, [In Persian].
Sapp, D. A. and Zhang, Q. (2009). Trends in industry supervisors’ feedback on business communication internships. Business Communication Quarterly, 72(3): 274-288.
Short, E. C (2015). Methodology for studying syllabus studies.(translated by: M. Mehrmohammadi et al). Tehran: SAMT, [In Persian].
Smith, Maryland. Cochran., Power., Christine. (2011). The never-ending challenge of education. Translation by Hossein Rabbani. Roshde Moallem. 7 :26-28, [In Persian].
Somech, A. and Oplatka, I. (2014). Organizational citizenship behavior in schools: Examining the impact and opportunities within educational systems (Vol. 128). Routledge.
Taheri, M., Arefi, M., Pardakhtchi, M. and Ghahramani, M.(2013). Explore the process of professional development of teachers in education centers: the theory of data base. Educational Innovations, 12 (45): 149-176, [In Persian].
Talaei, E., Gandomi, F. (2015). A study of the "trainee model of teacher training" at Oxford University and providing implications for the Iranian education system. Education and Training,  31(124).Pp: 31-68, [In Persian].
Tomlinson, P. D., Hobson, A. J. and Malderez, A. (2010). Mentoring in teacher education. International encyclopedia of education, 7: 794-756,
‏Webster, L. and Mertova, P. (2007). Using narrative inquiry as a research method: An introduction to using critical event narrative analysis in research on learning and teaching. Routledge.‏
Zahra, S. A., Neubaum, D. O. and Larrañeta, B. (2007). Knowledge sharing and technological capabilities: The moderating role of family involvement. Journal of Business research, 60(10): 1070-1079.‏
Zare, D., Parsa, A. and Safaei Moghaddam, M. (2016). Who’s Responsible for Teacher Training? Ministry of Education or Higher Education? CSTP: Theory and Practice in curriculum, 4 (8) :85-118, [In Persian].
Zarnofsky, Barbara. (2004). Narratives in Social Sciences Research. London: Sage.
Zibakalam Mofrad, F. and Mohammadi, H. (2014). A Comparative Study of Critical Thinking in the Viewpoint of Robert A. Henrijero and Its Application to Improve the Education System. Applied Psychology Research, 5 (3): 19-38, [In Persian].