اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، تبریز، ایران؛

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون؛

4 استادیار گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛

5 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: زندگی تحصیلی از مهم‌ترین دوره­های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت­آمیز فرد تأثیر می­گذارد و در آن‌جا لیاقت­ها و توانایی­ها به بار می­نشیند و پیشرفت­های علمی حاصل می­شود. اما در زندگی روزانة تحصیلی، دانش­آموزان با انواع چالش­ها، موانع و فشارهای خاص این دوره مواجه می­شوند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بود.
روش: طرح این پژوهش شبه‌آزمایشی و از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل می­باشند تشکیل می­دادند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شد. ابتدا به‌صورت خوشه­ای یک ناحیه از تهران سپس از بین مدارس آن ناحیه نیز یک مدرسه دبیرستان دخترانه به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت بر‌اساس لیست دانش­آموزان، 50 دانش­آموز از میان دانش­آموزان این مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه استفاده شد.
یافته‌ها: داده­های به‌دست آمده از  اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم­افزار 21-SPSS  تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسلامی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی مدرسه دانش­آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0≥P). بر‌اساس نتایج این پژوهش می­توان از آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر رویکرد اسلامی به‌عنوان یک برنامه آموزشی مناسب برای بهبود بهزیستی و کاهش هیجان منفی سود برد.

کلیدواژه‌ها


References:
        
Akbari, H., Shafi-Abadi, A., Karami, A. and Delavar, A.(2014). Mindfulness-based treatment protocols based on spiritual schema activation - Islamic and compare the effectiveness of the treatment process - experience / emotion on Social Anxiety of students. Culture Counseling and Psychotherapy, 4:1-22. [In Persian]
Alfonso, J. P., Caracuel, A., Delgado-Pastor, L. C. and Verdejo-Garcia, A. (2014). Combined Goal Management Training and Mindfulness meditation improve executive functions and decision-making performance in abstinent polysubstance abusers. Drug and Alcohol Dependence, 117(1): 78-8.
Azimi, M., Piri, M. and Zavar, T. (2013). Relationship of academic burnout and self-regulated learning with academic performance of high school students. Research in curriculum planning, 10(11):116-128, [In Persian].
Abedi, F., Sorkhi, Z. (2008). The relationship between spiritual intelligence and personality traits among people 19-50 years of Sari city, Master''s thesis in General Psychology, Payam-e-noor University, Behshahr, Iran, [In Persian]
Azizi Abarghui, M. (2009). The Relationship between Self-Efficacy and Quality of Learning Experiences with Academic Fervor among Allied University Students in Allameh Tabataba''i University in Tehran. Master''s Thesis, [In Persian].
Arbabisarjou, A., Raghib, M., Rezazade, S. et al. (2013). The Relationship between Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Students’ Academic Achievement. World of Sciences Journal, 1(8): 45-51, [In Persian].
Block J. A. and Wulfert, E. (2012). Acceptance or change: Treating socially anxious college students with ACT or CBGT. The Behavior Analyst Today, 1(2):1-55.
Cayoun, B. A. (2011). Mindfulness-integrated CBT: UK: JOHN Wiley and Sons.
Chavoshifar, J., Salimi, M. and Azadfallah P. (2011). Evaluation of factors influencing burnout of employees anticipated operational Offshore Oil Company. Journal of Human Resources Management in the Oil Industry, 4(16): 34-9, [In Persian]
Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. The Journal of Alternative and complementary Medicine, 15 (5): 593-600.
Dastjerdi, R. (2012). Studying the role of personality traits, school well-being, academic identity, academic motivation and academic self-efficacy in predicting psychological well-being of students with high and low academic performance. PhD thesis, Kharazmi University, [In Persian].
Davis, D., M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy related research, American Psychological Association, 48(2): 198-208.
Eckstein, D., Belongia, M. and Elliott-Applegate, G. (2000). "The Four Directions of Encouragement Within Families," The Family Journal: Counseling And Therapy for Couples And Families, 8(4): 406-415.
Everts, F. Z. B., Vander Lee, M. L. and Meezenbroek, E. J. (2015). Web-based individual mindfulness-based cognitive therapy for cancer-related fatigue- A pilot study. Internet Interventions, 2: 200-213.
Fazeli, Gh. (2008). Comparison of the effect of teaching cognitive and metacognitive strategies on learning the basics of ICT among third-grade secondary school students in non-profit schools in the city of Tehran in the academic year of 1386-1386. Master''s Degree, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, [In Persian].
Farahang Poor, F., Khadiovi, A. and Adib, Y (2011). Relation between spiritual intelligent and self-esteem with sducational progression in students, women and family studies, third year, 9: 97-119, [In Persian].
Fielder, K. and Bless, H. (2001). The formation of beliefs at the interface of affective and cognitive processes. Emot Rev. 3(11):144-70.
George, M. (2006). paractical application of spiritual intelligence in the work place. Human Resource management international Digest journal, 14(5): 3-5.
Goldstein, J. (1993). Insight meditation. Boston: Shambala.
Ghaderi, Z (2013). The Effectiveness of Group-Based Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Increasing Self-Esteem and Self-Regulatory Emotion of Students at Payame Noor University of Sirjan. Master''s Degree Program in Islamic Azad University, Marvdasht Branch - Faculty of Educational Sciences and Psychology, [In Persian].
Hayati, D., Ogbahi, A., Ahangari, H. and Azizi Abarghuei M. (2012). Investigating the relationships between quality of learning experience’s components and self-efficacy on academic burnout among students of Allamme Tabatabaei University of Tehran. Educational Developement of Jundishapur. 3(4):1-12, [In Persian].
Jalali, D., Aghaee, A. and Solati, S. K. (2017). Comparing the effectivness of Natived Mindfulness Based Cognitive Therapy (nMBCT) according to Iranian- Islamic culture and Cognitive- Behavioral Therapy (CBT) on blood presure. J Shahrekord Univ Med Sci, 18 (6):125-139, [In Persian].
Kabat-Zin, J. (1990) Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress Pain and Illness. New York: Dell Publishing.
Khosravani S. (2005). Creative relationship with the five factors of personality and mental health [dissertation]. Tehran: Tehran University, [In Persian].
Koka, A. H. M. S. (2010). Perceived Teaching Behaviors and Self-Determined Motivation in physical Education: A Test of Self-Determination Theory, Research Quarterly for Exercise and Sport, 81(1): 74-88.
Konu, A., Alanen, E., Lintonen, T. and Rimpela, M. (2002). Factor structure of the School Well-being Model. Health education research, Theory and Practice, 17(6): 732–742.
Lüdtke, Lüdtke, Robitzsch, A. and Trautwein, U. and Kunter, M. (2009). Assessing the impact of learning environments: How to use student ratings of classroom or school characteristics in multilevel modeling. Contemporary Educational Psychology, 34: 120-131.
Marlatt, G. A., Bowen, S., Chawla, N. and Witkiewitz, K. (2013). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Substance Abusers: Therapist Training and Therapeutic Relationships. In S. Hick and T. Bien (Eds.), Mindfulness and the Therapeutic Relationship. New York: Guilford Press.
Marzooghi, R., Heidari, M. and Heidari, E. (2013). The Impact of Educational Justice on Students’ Academic Burnout in the University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran. Strides Dev Med Educ, 10 (3) :328-334, [In Persian].
Martin, A. J. and Liem, G. A. D. (2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24: 265-270.
Moore, A. and Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognition, 18: 176-186.
Morris, E. M. J., Johns, L. C.  and Oliver, J. E. (2013). Acceptance and commitment therapy and mindfulness for psychosis. London: John Wiley and Sons.
Naami, A. (2009). Relationship between quality of learning experiences with academic burnout among M.S students of Shahid Chamran University of Ahvaz, Journal of psychological studies, 5(3): 42-61, [In Persian]
Pourabdol, S., Sobhi –Gharamaleki, N. and Abbasi, M. (2015). A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. . Journal of Learning Disabilities, 3 (4): 22-38, [In Persian].
Pourmohamadi, S. and Bagheri, F. (2015). Effectiveness of Mindfulness Training on Automatic Cognitive Processing, Psychological studies,11 (3): 141-160. [In Persian].
Pekrun, R. and Linnenbrink-Garcia, L. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36 (1): 1-3.
Pekrun, R., Elliot, A. J. and Maier, M. A. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98: 583–597.
Putwain, D. V., Connors, L., Symes, W. and Douglas-Osborn. E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 1-10.
Raeesi, M. et al. (2014). Relation between spiritual intelligence with happiness and educational progression in students in medical Science University in Qom. Iranian magazine of training in medical science, 431-440, [In Persian].
Rasoulian, M., Elahi, F., Afkham-Ebrahimi, A. (2004).The Relationship between job burnout and Personality Traits in Nurses. Iran J Psychiatr Clin Psychol, 9(4): 18-24, [In Persian].
Shahidi, Sh., Faraj Nia, A. (2015). Predicting navigating of educational based on spiritual attitude and professional commitment in students. Sets of articles of first congress of training science and social hurts, Noor abad Momseni, 152-157, [In Persian].
Tabibi, M. et al. (2014). Spiritual health relation and educational progression in students of medical science University in Qom, medical magazine of Qom /university, training issue, seventh period, 2: 72-78, [In Persian]
Teasdale, J. D. (2004). Mindfulness-based cognitive therapy. In J. Yield (Ed.), Cognition, emotion and psychopathology: Theoretical. Empirical and clinical directions (pp.270-289). New York: Cambridge University Press.
Wattsa, J. and Robertsona, N. (2011). Burnout in university teaching staff: A systematic literature review. Educational Research, 53(1): 33-50.
Williams, M. G. and Kabat-Zinn, J. (2013). Mindfulness: Diverse perspectives on its meaning origins, and multiple applications at the intersection of science and dhrama. New York: Routledge.
Yang, K. and Mao, X. (2007). A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey, International journal if nursing study, 44: 999-1010.
Zahedbabolan, A., Poorbahram, R.and Rahmani Javanmard, S (2013). The Relationship of Perfectionism, Goal Achievement Orientation and Academic Performance to Academic Burnout. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 5(2): 109-124, [In Persian]