بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران؛

2 دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ، کرمانشاه، ایران؛

3 دانشجوی دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» است.
روش: برای شناسایی عوامل انگیزشی از رویکرد کیفی  شامل مصاحبه و یادداشت روزانه در گردآوری داده‌ها استفاده‌ شده است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، نظریات گروهی از کارشناسان دریافت و سؤالات مصاحبه که از نوع نیمه‌ سازمان ‌یافته است از این منابع تهیه شدند. شرکت‌کنندگان 40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ کردستان و رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 بودند. از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر تکنیک معیار استفاده شده است و معیار تعیین‌شده تحصیل در مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی بود. با روش تحلیل محتوا موضوعات کلیدی در داده‌ها  شناسایی و کدبندی شدند. سپس بر مبنای چارچوب نظری پژوهش چند طبقه محتوایی تعیین شدند.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش به اعتبارسنجی نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» در این بافت خاص کمک می‌کند و نشان می‌دهد که این نظریه می‌تواند در تبیین و ارزیابی انگیزش جامعه هدف این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. علاوه‌بر این، یافته‌ها نشان می‌دهند که عنصر «تجربیات یادگیری زبان دوم» قوی‌ترین عامل انگیزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی است که به‌صورت چهار مضمون اصلی خود را نشان داد. همچنین مشخص شد که خود آرمانی زبان دوم عامل انگیزشی قوی‌تری است تا خود بایسته زبان دوم. این نتایج اهمیت توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی متناسب با «خودهای ممکن» و اهمیت توجه به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای معلم در راستای ایجاد انگیزش را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


Aliakbari, M., Monfared, M. (2014). Iranian students’ beliefs and motivations towards English. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98: 200-6.
Brown, H. D. (1990). M & Ms for language classrooms? Another look at motivation. In J. E. Alatis (Ed.). Georgetown University round table on language and linguistics (pp. 383-93). Washington, DC: Georgetwon University Press
Chalak, A., Kassaian, Z. (2010). Motivation and Attitudes of Iranian Undergraduate EFL Students towards Learning English. GEMA Online Journal of Language Studies, 10: 37-56.
Crookes, G., Schmidt, R. W. (1991). Motivation: Reopening the research agenda. Language learning, 41(4): 469-512.
Csizér, K., Kormos, J. (2009). Learning experiences, selves and motivated learning behaviour: A comparative analysis of structural models for Hungarian secondary and university learners of English. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self (pp. 98-119). Bristol: Multilingual Matters.
Dastgheib, A. (1996). The role of attitudes and motivation in second/foreign language learning. (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University,Tehran.
Dörnyei, Z. (2009). The L2 motivational self system. Motivation, language identity and the L2 self, 36(3), 9-11.
Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press.
Dörnyei, Z. (2009). The L2 motivational self system. Motivation, language identity and the L2 self, 36(3): 9-11.
Dörnyei, Z., Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation. London: Routledge.
Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner. US: Lawrence Erlbaum Associates.
Ellis, R., Barkhuizen, G. P. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press.
Gardner, R. C. (1985). Social psycholohy and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.  
Gardner, R. C., Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second-language acquisition. Canadian Journal of Experimental Psychology, 13: 266.
Gardner, R. C., Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second-Language Learning. MA: Newbury House.
Graneheim, U. H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today24(2), 105-112.
Higgins, E. T. (1996). The ‘self-digest’: Self-knowledge serving self-regulatory functions. Journal of Personality and Social Psycholgy, 71 (6), 1062-83.
Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94: 319-40.
Julkunen, K. (1989). Situation and task-specific motivation in foreign-language learning and teaching:Joensuu: University of Joensuu.
Lapadat, J. C. (2000). Problematizing transcription: Purpose, paradigm and quality. International Journal of Social Research Methodology, 3(3): 203-219.
Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American psychologist,41(9): 954.
McKay, S. L. (2006). Researching second language classrooms. London: Routledge.
Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. London: Routledge.
Oxford, R., Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The modern language journal, 78(1): 12-28.
Papi, M. (2010). The L2 motivational self system, L2 anxiety, and motivated behavior: A structural equation modeling approach. System, 38(3): 467-479.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
Rajab, A., Far, H. R., Etemadzadeh, A. (2012). The relationship between L2 motivational self-system and L2 learning among TESL students in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 66: 419-424.
Rajabpour, M., Ghanizadeh, A., Ghonsooly, B. (2015). A study of motivational facet of language use in the light of Dornyei’s L2 Motivational Self-system. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(5): 179-196.
Reeve, J. (2014). Understanding motivation and emotion. John Wiley & Sons.
Ryan, S. (2009). Self and identity in L2 motivation in Japan: The ideal L2 self and Japanese learners of English. Motivation, language identity and the L2 self, 120-143.
Sadighi, F., Maghsudi, N. (2000). The relationship between motivation and English proficiency among Iranian EFL learners. Indian Journal of Applied Linguistics 26 (1): 39-52.
Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse (Vol. 8). Oxford: Blackwell.
Sayadian, S., Lashkarian, A. (2010). Investigating attitude and motivation of Iranian university learners toward English as a foreign language.Contemporary issues in education research, 3(1): 137.
Taguchi, T., Magid, M., Papi, M. (2009). The L2 motivational self system among Japanese, Chinese and Iranian learners of English: A comparative study. Motivation, language identity and the L2 self, 36.
Ushioda, E. (1996). Learner autonomy5: The role of motivation. Dublin: Authentik.
Williams, M., Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.