میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه چمران اهواز، ایران؛

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تبریز، ایران؛

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، ایران؛

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت­های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا بود.
روش: این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه‌ آماری شامل کلیة معلمان مدارس هوشمند شهر چایپاره بود که از بین آن‌ها 154 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخته 25 سؤالی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و متخصصان حوزه آموزش‌وپرورش تأیید شد. همچنین از تحلیل عاملی به روش تعیین مؤلفه­های اصلی با چرخش متعامد واریماکس نیز استفاده شد. اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار‌ Spss ویرایش 16 و با اجرای آزمون­های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه­ای و تی مستقل) تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های تدریس با استفاده از فاوا و همچنین میزان برخورداری معلمان از مهارت‌های تدریس در طراحی، اجراو ارزشیابی در حد متوسطی قرار دارد. به‌علاوه نتایج نشان داد معلمان زن در برخورداری از مهارت‌های تدریس با استفاده از فاوا در طراحی، اجرا و ارزشیابی عملکرد بهتری در مقایسه با معلمان مرد دارند. با توجه به نتایج پژوهش، توجه به اجرای دوره­ های آموزشی نظری و عملی در رابطه با فناوری­های نوین آموزشی برای معلمان، تحولات تدریس و متناسب­ سازی آن بسیار مهم می­نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها


Abedalaziz, N., Hai Leng, C., Siraj, S. (2013). Gender and Cultural Differences in Attitudes toward Schooling and Personal Usage of Computers: A Study of Malaysia and Jordan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, volume 103: 425-433.
Adeyemi, T.O., Olaleye, F.O. (2010). Information communication and technology(ICT) for the effective management of secondary schools for sustainable developmentin Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(2): 106-113.
Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., Soon Fook, F.(2010). Teachers’ Attitudes and Levels of TechnologyUse in Classrooms: The Case of Jordan Schools. International Education Studies, 3(2): 211-218.
Azmand, A. (2006). Active teaching methods. Journal of Teacher Development, 12(2):23- 26, [in Persian].
Barazande, A., Nili, M.R., Kolayynejad, J.D. (2012). Evaluation of having a smart school teachers in Karaj city of required competencies of teaching using ICT. The Master thesis , Faculty ofEducation and Psychology Department Educational Sciences , Allameh Tabatabaei University, [In Persian].
Bas,G., Kubiatko, M., Sunbul, A.M. (2016). Teachers perceptions towards ICTs in teaching- learning process: Scale validity and reliability study. Computers in Human Behavior, volume 61: 176- 185.
Brush, T. et al., (2003). Integrating technology in a field-based teacher training program: the PT3@ASU project. Educational Technology Research and Development, 51 (1): 57- 72.
Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teachers' adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education & Development Using Information & Communication Technology, 8(1): 136-155.
Clark, J. H. (2000). Patterns of thinking intergrading learning skills in content teaching. Boston: Allyn & Bacon.
Comi, S. L., Argentin, G., Gui, M., Origo, F., Pagani, L. (2017). Is it the way they use it? Teachers, ICT and student achievement. Economics of Education Review, volume 56: 24- 39.
Dawwson, K., et al. (2003). Providing Links between technology integration, methods courses, and school-based field experiences: a curriculum- based and technology- enhanced microteaching. Computing in Teacher Education Journal, 20 (1): 41- 47.
Dorrani, k . Karamdost, N. Ghalavandi, H., Hamzehrobati, M. (2013).Evaluation of Smart Schools’ Current Statue in MazandaranProvince based on “Smart School Development” Conceptual Model.FMEJ 4;3 mums.ac.ir/j-FMEJ SEPTEMBER 21, 39-47.
Ertmer, P. (2003). Transforming teacher education: visions and strategies. Educational Tgchnology Research and Development, 51 (1), 124- 128.
Ezugwu, A.E., ofem, P.O., Rathod, P., Agushaka, J.O., Haruna, S. (2016(. An Empirical Evaluation of the Role of InFormation and Communication Technology in Advancement of Teaching and Learning. Procedia Computer Science, Volume 92, p: 568- 577.
Ezugwu, A.E., ofem, P.O., Rathod, P., Agushaka, J.O., Haruna, S. (2016(. An Empirical Evaluation of the Role of InFormation and Communication Technology in Advancement of Teaching and Learning. Procedia Computer Science, Volume 92: 568- 577.
Ghafari Majlaj M., Ghorbani Pir Ali Dehi, A., Farzi, F. (2015). Factors affecting the use of information and communication technologies Bandar Anzali city elementary teachers in educational activities. Journal of Information and Communication Technology in Education, 6(1): 37- 54, [In Persian].
 
Gil-Flores, J., Rodrigues-Santero, J., Torres-Gordillo, J.J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastruchture. Computers in Human Behavior, volume 68: 441-449.
Hammami, R., Salehi, M., Enayati, T.,Darzi, M. (2014). Reviews the obstacles Intelligent in Semnan secondary schools. The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology, Tehran: Institute for Higher Education Arvand Mehr. [In Persian].
International Society for Technology in Education. (2002). NationalEducational Technology Standards for Teachers: preparing Teachers to Technology. ISTE, Danvers, MA.
Keengwe, J., L. Anyanwu. (2007). Computer technology-infused learning enhancement. Journal of Science Education and Technology. 16 (5): 387-393.
Keengwe, J., Kidd, T.,Blankson, L.K. ( 2009). Faculty and Technology: Implications for Faculty Training and Technology Leadership. International Journal of Educational Telecommunications. 18 (1): 23-28.
Korkmaz, O., Cakil, I. (2013). Teachers Difficulties about using smart Boards. Social and Behavioral Sciences, Volume 83: 595-599.
Kramarki, B., Feldman,Y. (2000). Internet in the classroom: Effects onreading comprehension ,motivation and met a cognitive awareness.Education media International, 37(2 ): 149-153.
Kubricky, J., Castkova, P. (2015). Teachers Competences for the use of web pages in Teaching as a Part of Technical Education Teachers ICT Competences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, volume, 174 (12): 3236-3242.
Lou,Y. Abrami, P.C., Apollonia, S. (2001). Small group andindividual learning with technology: A meta- analysis, Review ofEducational Research, 71(5 ): 449-521.
Masteri-e Farahani, F., Rezaeysharif, A., Ostad hasanlo, H. (2012). Barriers to use of information and communication technology in learning. Strategies Education, 5(1): 15-21, [In Persian].
Modares Saryazdi, A. (2011). Look at smart schools. Tommorrow School Growth, 7(7):18-20. [In Persian].
Mohajeran, B., Ghaleei, A., Hamzehrobati, M. (2013). The Main Reasons for theLack of Correct Formation of the Smart Schools and Presenting Solutions forDeveloping Them in Mazandaran province. Media, 4(2): 13-23.
Mosadegh, H., Kharazi, S.K., Bazargan, A. (2011). TheFeasibilityStudyfor ImplementationofElectronic LearningintheGasCompanyofYazdProvince. Iranian Research Institute For Science and Technology, 26 (3): 547- 569, [In Persian].
Patru, M. (2000).Information and Communication Technology in Education. UNICCO: AsianDevelopment Bank. 2002. P. 12-17.
Porter, J (2000). First steps in organizing ICT in the primary classroom, From the bookteaching and learning with ICT in the primary achool, USA: Rutledge Falmer.
 RaeisDana, F.L. (2010). Planning teaching and learning social skills, Journal of Educational Technology, 25( 202): 14- 17. . [In Persian].
Rahimidust, Gh. (2007). Incorporation instruction technology in schools. Roshd Instruction Technology, 3, 4, [In Persian ].
Rajaeyan,Z., Mehralizade, Y., shahi, S. (2015). Investigate the potential of smart schools in Ahwaz primary school teachers in the use of ICT in teaching. The Master thesis, Faculty of Education and Psychology Department Educational Sciences. Shahid Chamran University of Ahwaz, [In Persian].
Salimi, L., Ghonoodi, A. (2012). The study of functional elements ofmanagement system in smar schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences,31, 140-144,[in Persian].
Scheidet, R.A. (2003). Improving student achievement by infusion aweb–based curriculum in to global history. Journal of Research onTechnology in Education, 36(1), 77-94.
Seif, M.H., Beyranvand, A. (2008). Impact of Information Technology on the school system. Journal of Iranian Research Institute for Information Science and Technology. http://jist.irandoc.ac.ir,[In Persian].
Sivagami, A., Samundeeswari, R. (2015). A Study on use ofinformation communication technology in higher education inThanjavur district, 6(1): 418-426.
SobhaniNejad, M., MollaZehi, A. (2012). Investigating the components in applying information and communication technology (ICT) by teachers in the schools curriculum planning process. Research in Curriculum Planning,9 (7): 42- 59. [In Persian].
Teo T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towardscomputer use: A Singapore survey, Australasian.Journal of Educational Technology,24(4): 413-424.
Thomas, L.H. (1999). Astudy of pre- service teachers integration of technology applications into the elementary classroom. Unpublished doctoral dissertation, Missossippi State University.
Thompson, A.D., Schmidr, D.A., Davis, N.E. (2003). Technology collaboratives for simultaneous renewal in teacger education. Educational Technology Research and Development, 51 (1): 124- 128.
Umar, I.N., Abu Hassan, A.S. (2015). Malaysian Teachers Levels of ICT Integration and Its Perceived Impact on Teaching and Lerning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, volume, 197: 2015-2021.
Umar, I.N., Mohd Yusoff, M.T. (2014). A Study on Malaysian Teachers Level of ICT Skills and Practices, and its Impact on Teaching and Lerning.Procedia-Social and Behavioral Sciences, volume 116: 979-984.
Vasquez, N., Contreras, L., Solis, M.C., Nunez, C., Rittershaussen, S. (2017). An Analysis of Teacging Practices among Newly Qualified Teachers Working in Diverse Classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, volume 237: 626-632.
Vrasides, CH., Pattis, L., Panaou, P., Antonaki, M., Aravi, CH., Avraamidou, L., Theodoridou, K. (2010). Teacher Use of ICT: challenge and opportunities, proceedings of the 7th International Conference on networked Learning. pp.430-445.
Wheeler, S. (2001). ICT and the changing role of the teacher. Journal of Educational Media, 26(1): 7-18.
Yazdani, N. (2011). The survey how use of ICT in Smart schools in order to make learning opportunities by school teachers. M.Sc. Thesis, Allameh TabatabaeiUniversity. [In Persian].
Zakeri, A., Rshidhajy Khajehlo, S., Afraei, H., Zngvei, Sh. (2011). Evaluation of teachers' attitudes towards the use of educational technologies in teaching process. Journal of Technology Education, 6 (2): 165, [In Persian].
Zaman, BE,. Abedini, A., Soleymani, N., Amini, N. (2012). Investigating the Challenges for Adopting and Implementing of Information and Communication Technologies (ICT) by Isfahan High Schools Teachers: Based On the Model of Barriers in ICT Usage . Journal of Information Processing and Management, 27 (1): 537-553, [In Persian].