ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته ‏های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‏ گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران؛

2 دانشیار گروه روان‎شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران؛

3 دانشیار گروه برنامه‎ریزی درسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران؛

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف: علوم انسانی نقش مهمی در پیشرفت و حفظ و ارتقای ارزش‎های اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. تأکید و تلاشی که در سال‎های اخیر متوجه تولید دانش، بومی‎سازی دانش موجود و اهمیت پرورش نیروهای متخصص در این دسته از علوم شده، گویای این اهمیت است. این در حالی است که شواهد پژوهشی نشان می‌دهند در دانشگاه‌های ایران الگوهای آموزشی مناسبی برای پرورش دانش‎آموختگان شایسته در علوم انسانی وجود ندارد. آن‌چه برای رویارویی با چنین وضعیتی لازم است طراحی آموزشی براساس شایستگی‎های مورد نیاز دانشجویان این دسته از رشته‎ها است. بنابراین در پژوهش حاضر به این پرسش پرداخته شده است که الگوی آموزشی مناسب برای رشته‎های علوم انسانی چه الگویی است؟
روش: این پژوهش، از نوع پژوهش‎های بنیادی نظری است و برای پاسخ‎گویی به پرسش موردنظر از روش استدلال عقلانی بر پایه مطالعات کتابخانه‎ای و پژوهش‎های انجام شده استفاده شده است.
یافته‏ ها: براساس استدلال انجام شده، در علوم انسانی نیاز به تربیت دانش‎آموختگانی است که به سه دسته از شایستگی‎های شناختی، اجتماعی و عاطفی مجهز باشند. رویکردی که بتواند این مهم را برآورده سازد و امکان پرورش هر سه دسته شایستگی را فراهم آورد، سازنده‎گرایی اجتماعی است؛ زیرا در این رویکرد رشد شناختی در بافت اجتماعی و در جریان تعامل و مشارکت انسان‎ها با یکدیگر شکل می‎گیرد. بنابراین الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی که برآمده از رویکرد سازنده‎گرایی اجتماعی است می‎تواند الگوی پیشنهادی مناسبی برای استفاده در رشته‎های علوم انسانی باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, A. (2004).The crucial role of the humanities. Sokhan Samt, 21: 11-20.
Allen, W., Clayton, H. (2006). Overview and Evolution of the ADDIE Training System. Advances in developing Human Resources, 8(4): 430-441.
Andrews, T. (2012). What is Social Constructionism?. The Grounded Theory Review, 11(1): 39-45.
Azizi, N. (2006). Introduction to the Development of Higher Education with an emphasis on the Humanities. Publications Of Institute of Social and Cultural Studies. [In Persian].
Bagheri, S. (2007). Humanities-Social Science from Crisis to Localization. Journal of seminary and university,14(54): 47-66. [In Persian].
Barzegar, E. (2009). Localization approach to Humanitie. Journal of Methodology in Humanities, 16(36): 29-53.[In Persian].
Berger, P., Luckman, T. (1991). The Social Construction of Reality, London: Penguin Books.
Berger, P.L., Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. Garden City, Doubleday.
Betoret, F.D., Tomas, A.D. (2003). Evaluation of the University Teaching/learning Process for the Improvement of Quality in Higher Education. Journal of Assessment & Evaluation in Higher Education. 28 (2): 165-178.
Bilton, J. (2005). What is Design? http://atschool.eduweb.co.uk /trinity/watdes.html.
Brittanica Encyclopaedia. (2006). Edinburgh: Scotland.
CASEL Guide. (2015). Effective Social and Emotional Learning Programs, Collaborative for Academic, Social, and Emoional Learning, Middle and High School Edition.
Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A practical guide through qualitative analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cennamo K.S. (2003). Design as Knowledge Construction: Constructing Knowledge of Design, Interdisciplinary. Journal of Practice, Theory, and Applied Research, 20(4): 13-35.

Dick, W., Carey, L., Carey, J.O. (2005). The Systematic Design of Instruction (6th). Boston: Allyn & Bacon.
Dymnicki, A., Sambolt, M., Kidron, Y. (2013). Improving College and Career Readiness by Incorporating Social and Emotional Learning, American Institutes for Research.
Erdem, E. (2001). Program gelistirmede yapilandirmacilik yaklasum. (Constructivist approach in curriculum development). master thesis. Hacettepe Univerisity: Ankara.
Fardanesh, H. (2007). Classification ofConstructivist Design ModelsBased on approaches to learning and teaching. Journal of Psychology and Education Studies, 2(19): 5-21. [In Persian].
Fardanesh, H. (2014). Instructional Design,approaches and applications, Publications of Samt. [In Persian].
Ghasemi, N., Rezaie, A., Jalilian, D., Alimadad, Z., Seyedi, M. (2011). Pathology of Humanities- IslamicEducation System in Iran. First International Congress on Islamic Humanities. [In Persian].
Golshani, M. (2004). The Important of Humanities for University of Technolog. Speech on the occasion of the fortieth anniversary of Sharif University of Technology. [In Persian].
Hafeznia, R. (2015). Introduction to Research Methods in Human Sciences. Samt Publication. [In Persian].
Hasani, S.H, Eman, M.T., Majedi,. S.M. (2013). Paradigms of Research in the Humanities. Publications of Seminary and University. [In Persian].
Helber,C., Zook, N., Immergut, M. (2012). Meditation in Higher Education: Does it Enhance    Cognition?. Innovative Higher Education, 37(5), 349-358.
Holm, P., Scott, D., Jarrick, A. (2015). Humanities World Report 2015, Palgrave Macmillan.
Jafari, R., Davatgari., H. (2015). Review of Constructivism and Social Constructivism. Journal of Social Sciences, Literature and Languages, 1(1): 9-16.
Isman,  A. (2011). Instructional Design in Education: New Model. Journal of Educational Technology, 10(1): 136-142.
Jonassen, D. (1999). Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments , ETR8-D, 46(1): 61-79.
Kardan, A.M. (2005). The role of Humanities and Their Education in Social and Cultural Promotion, National Congress of the Humanities: Today Situation, the Prospect of Future, Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian].
Kim, B. (2001). Social Constructivism. Emerging perspectives on learning. Teaching, and Technolog, 6(3), 1-8.
Kukla, A. ( 2000). Social Constructivism and the Philosophy of Science. Psychology Press.
Leeds-Hurwitz, W. (2009). Social Construction of Realit. Encyclopedia of Communication Theory. 892-895.
Mehrmohammadi, M., Farasatkhah, M., Bagheri, K.H., Fazeli, N., Attaran, M., Hatami, J. (2010).Optimal Strategies for Education of Humanities in Universitie. Journal of Higher Education in Iran, 4(1), 85-128. [In Persian].
Meltzer, L. (2010). Promoting Executive Function in the Classroom, New York: Guilford Press.
Middaugh, M. (2010). Planning and Assessment in Higher Education: Demonstrating Institutional Effectiveness, Published by Jossey- Bass: San Francisco.
Murphy, E., Dingwall, R., Greatbatch, Parker, P. (1998). Qualitative Research Methods in Health Technology Assessment: a review of the literature. HealthTechnology Assessment, 2(16), 125-215.
Muruganantham, G. (2015). Developing of E-content package by using ADDIE Model. International Journal of Applied Research, 1(3), 52-54.
Nejati, V. (2014). Correlation between Students’ Educational Status and Brains’ Cognitive Abilities. Quarterly of Education Strategies in Medical Sciences, 6(4), 217-221.
Panahi, M.H. (2005). The important of humanities, National Congress of the Humanities: today situation, the prospect of future, Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian].
Pascarella,   E., Terenzini, P.(2005).  How  college  affects  students:  A   third  decade  of  research. San Francisco, Jossey –Bass.
Paya, A. (2005). The Future of the Humanities in Iran. Journal of seminary and university, 12(49), 9-24. [In Persian].
Popper, K.R. (1957). The Poverty of Historicism. USA: The Beacon Press.
Reiser, R.E., Dempsy, J.V. (2011). Trends and Issues in Instructional Design and Technology, NJ: Pearson Education.
Reigeluth, C.M. (2013). Instructional Theory, Practitioner Needs, and New Directions: Some Reflections Educational Technology. New York: MC-Craw-Hill. 
Roth, W.M., McCormick, R., Paechter, C. (2000). Authentic School Science: Intellectual Traditions”, Learning & Knowledge. London, UK: Paul Chapman Publishing.
Saffar Sefat, A., Ghasemi, F., Zeinali, M., Najafi, F. (2007). The lack of Youth Tendency towards Humanities. Congress of the Humanities. Tehran. [In Persian].
Rufii, R. (2015). Developing Module on Constructivist Learning Strategies to Promote Students’ Independence and Performance. International Journal of Education, 7(1), 18-28.
Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazi, E. (2015). Research methods in the behavioral sciences. Samt Publication. [In Persian].   
Seyed mazhari, M. (2010). Humanities at the Intersection of Cultur. Journal of Knowledge, 20(162): 87-94. [In Persian].
Sharifi, A.H. (2013). Principles of Islamic Humanities, Publications of  Development Sun. [In Persian].
Steinberg, T.L. (2013). Literature, the Humanities, and Humanity. Open Textbooks, State University of New York.
Smith, B.L. (2013). Challenge of Learning Communities as a Growing National Movement. Peer Review, 4(1): 23-52.
Sun, R.C.F., Hui E.K.P. (2012). Cognitive Competence as a Positive Youth Development Construct: A Conceptual Review.The Scientific World Journal, 7(2): 20-35.
Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Cambridge, MA: The MIT Press.
Watson, R. (1981).Instructional  System  Development. Paper presented to the International Congress for Individualized Instruction. EDRS publication, 209 239.
Willis, J. (2009). Basic Principles of a Recursive, Reflective Instructional Design ,Constructivist Instructional Design (C-ID): Foundations, Models, and Examples (pp. 283-312). Charlotte, NC: Information Age Publishing.