شناسایی موانع موجود برای اجرای درس‌پژوهی: مطالعه موردی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر اردبیل (پژوهش آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران؛

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای درس‌پژوهی در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر اردبیل بود.
روش: برای نیل به هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده­ های کیفی، سپس براساس یافته­ های آن، داده­ های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش معلمان ابتدایی شهر اردبیل با جمعیت 1957 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه ­گیری تصادفی ساده تعداد 298 نفر برای نمونه‌گیری برآورد شدند. در بخش کیفی با استفاده از نمونه­ گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب و با آنها مصاحبه بدون ساختار صورت گرفت. ابزار گردآوری داده­ ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 79/0 محاسبه گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون­ ساختار بود که از روش سه بعدی­ نگری و بازخورد مشارکت­ کننده برای اعتباریابی آن استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده­ های بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز و برای تحلیل داده­ های کمی از مدل معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS استفاده شد.
یافته­ ها­: یافته­ های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی شامل (ساختار سازمانی متمرکز، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، فناوری، فرایندهای داخلی) و عوامل فردی شامل (اطلاعات معلمان، عدم تعهد معلمان و نوع شخصیت آنها) جزء عواملی هستند که مانع اجرای درس‌پژوهی در مدارس شده­ اند. یافته ­های دیگر پژوهش نیز نشان داد که از بین این عوامل بیشترین عامل تأثیر­گذار بر موانع اجرای درس‌پژوهی، ساختار سازمانی متمرکز و کمترین عامل تأثیرگذار اطلاعات معلمان می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Block, C.C. (2000). A case for exemplary classroom instruction: Especially for students who come to school without the precursors for literacy success. In Yearbook –national  reading conference, 49: 421-440.
Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research . Boston: Edwards Brothers.
Darling-hammond, L . (2000) . Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence . Educational Policy Analysis Archives, 8(1): 1-42 .
Fernandez, C., Cannon, J., Chokshi, S. (2003). A US–Japan lesson study collaboration reveals critical lenses for examining practice. Teaching and teacher education, 19(2): 171-185.
Hadfield, M., Jopling, M. (2016). Problematizing lesson study and its impacts: Studying a highly contextualised approach to professional learning. Teaching and Teacher Education, 60: 203-214.
Inprasitha, M., Changsri, N. (2014). Teachers’ beliefs about teaching practices in the context of lesson study and open approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 4637- 4642.
Haycock, K., Jerald, C., & Huang, S. (2001). Closing the gap: Done in a decade. Thinking K-16, 5(2): 3-21.
Kanauan, W., & Inprasitha, N. (2014). Collaboration Between Inservice Teachers and Student Intern in Thai Lesson Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 28-32.
Kalantari, kh. (2009). Books processing and analysis of data on socio-economic research, publications green culture. [In Persian]   
Khakbaz, A., Fadayi, M., Mosapour,N. (2008). Impact Lesson Study on the Professional Development of Teachers of Mathematics.Journal of Education, No 94,pp 124-146. [In persian]
Lewis, C. Perry, R. and Friedkin, S. (2009). Lesson Study as Action Research, In S. Noffke and B. Somekh (Eds.) The Sage Handbook of Educational Action Research(pp.142-165), London:
Loeb, Susanna,; Luke, Miller; Katharine, Strunk .(2009) .The State Role in Teacher Professional Development and Education throughout Teachers' Careers . Education Finance and Policy, v . 4, iss . 2, pp . 212-28 .
Matanluk, K., Johari, K., & Matanluk, O. (2013). The Perception of Teachers and Students toward Lesson Study Implementation at Rural School of Sabah: A Pilot Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 245-250: 171-185.
Ngang, T. K., Sam, L. C. (2015).  Principal Support in Lesson Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205: 134-139.
Reimers, Eleonora .(2003) . Teacher professional development: an international review ofthe literature . UNESCO: international institute for educational planning  .Reveals Critical Lenses for Examining Practice. Teaching and Teacher Education. Vol.19.
Ridenour, C.S., Newman, I. (2008). Mixed methods research: Exploring the interactive continuum. SIU Press.Sage Publications.
Sarkararanim, M. (2010). Lesson Study model for improving mathematical discourse in the classroom: a case study high school math lessons foko Shima. Journal of Education, No 105: 36-61. [In persian]
Yoon, K.S., Duncan, T., Lee, S.W. Y., Scarloss, B., Shapley, K. L. (2007). Reviewing the Evidence on How Teacher Professional Development Affects Student Achievement. Issues & Answers. REL 2007-No. 033. Regional Educational Laboratory Southwest (NJ1).