ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛

3 استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری تحصیلی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف پیش‌بینی شده؛ تحقق اهداف اسناد بالادستی، توانایی طراحی و اجرای واحد یادگیری در قالب درس‌پژوهی و تقویت عمل حرفه ای در برنامه عملیاتی ابلاغی بوده­ است.
روش: روش پژوهش حاضر آمیخته و از نوع طرح مثلث‌سازی مدل همگرا می­باشد. جمع‌آوری داده‌های کمی ‌با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته و داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبۀ نیمه­ ساختار­یافته، انجام ­شده­ است. جامعه آماری پژوهش شامل مدرسان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه بود. با توجه به حجم محدود جامعه آماری، تعداد 52 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق به روش سرشماری انتخاب شدند. همچنین حجم نمونه در بخش کیفی تعداد 12 نفر از مدرسان درس کارورزی با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از روش کمی ‌از طریق آزمون تی تک نمونه‌ای و داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل کمی ‌در تحلیل مصاحبه انجام­ شده ­است.
یافته­ ها: یافته‌ها نشان داد وضعیت برنامه درسی کارورزی چهار در خصوص دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی نسبتاً مطلوب بوده است، اما در بخش طراحی و اجرای واحد یادگیری از طریق فرایند درس‌پژوهی برای تقویت مهارت‌های عملی و حرفه‌ای دانشجو معلمان، نامطلوب می‌باشد، بنابراین براین اساس می­توان نتیجه گرفت؛ بازنگری در طراحی آموزشی، فرایندها و محتوای برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف اسناد بالادستی، جهت تأثیر بر آماده‌سازی دانشجو ­معلمان برای ورود به عرصۀ تعلیم و تربیت در مدارس و جلوگیری از اتلاف منابع مادی وانسانی مؤثر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


Abdollahi, B., Dadjuy, A., Yuseliaei, Gh. (2014). Recognition and Validity  Assessment of Professional Competencies of Effective Teachers, educational innovation seasonal magazine, no.49, 13th year, spring, [In Persian].
Bazargan, A., Hejazi, Y., Eshaghim, F. (2007). Executive Process of Internal Assessment in Academic Educational Groups, Tehran: Doran publication, [In Persian].
Davoudi, A., Arai, N., Yousefi, A. (2015). Phenomenological Explanation of Principles of Teaching Experience Program (training) in Farhangian Universitym seasonal magazine of lesson theory and practice, 3rd year, no.6, fall and winter, pp: 5-28 [In Persian].
Delavar, A., Kushki, S., (2012). Mixed Research Method. Tehran, Virayesh publication, [In Persian].
Dennen, V.P., Burner, K.J. (2008). The cognitive apprenticeship model in educational practice. Handbook of research on educational communications and technology, 3: 425-439.
Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49: 128-137.
Hosseinzadeh Yusefi, Gholamhossein. (2015). Practical Manual of Training Carriculum-4 , set of educational textbooks of Training Carriculum-4, Farhangian educational deputy, [Persian].
Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of competence. The Australian Educational Researcher, 35(1): 125-145.
Karami, M., Silaneh, A. (2015). Designing of Training Learning Environments: From Chaotic to constructivist, research book of teaching & training fundamentals of Mashhad Ferdosi University, 5: 71-88, [In Persian].
Karimi, s., nasr a., (2012). methods of analyses of interview, research quarterly, 4th year, no.1, totall no.7, spring and summer, p: 71-93, [In Persian]
Maynes, N., Mottonen, A. L., Sharpe, G. (2015). A Comparative Examination of Teacher Candidates’ Professional Practicum Experiences in Two Program Models. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11(1).
Molaei Nejad, A. (2012). Desirable Professional Competencies of Students-Teacher in Elementary Education Course, scientific-research seasonal magazine of Educational Innovations, no.44, 11th year, P.: 35-60, [In Persian].
Nijveldt, M., Beijaard, D., Brekelmans, M., Verloop, N., Wubbels, T. (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process. International Journal of Educational Research, 43(1): 89-102.
Practical Manual of Training Program-4, 2015. training management and affiliated school of farhangian university.
Rauf, Ali, 2008, Philosophy of Teachers Profession Education, Educational research monthly magazine, no. 117,[Persian].
Rauf, A. (2009).Teacher Education & Training, 1st publish, Tehran: Fatemi publication, [In Persian].
Shabani, Z. (2004). Comparative Study on Teacher Education Program in Iran and other Countries, education & training seasonal magazine, no. 20. [In Persian].
Strategic Document of Public and Official Education System of Islamic Republic of Iran. (2011). Cultural Revolution supreme council,[In Persian].
UNESCO science report, towards 2030. translated by esmaeil yazdanpoor, research center of cultural, social studies of ministry of science, research and technology, [Persian].
Wang, F. K., Bonk, C.J. (2001). A design framework for electronic cognitive apprenticeship. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2): 131-151.
Wiegand, T., A Moloney, K. (2004). Rings, circles, and null‐models for point pattern analysis in ecology. Oikos, 04(2): 209-229.