شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب‌‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهزان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریز درسی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، بررسی شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب‌های زندگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش را دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی شریعتی که در سال تحصیلی1391-1390 در کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی شرکت داشتند (تعداد 500 نفر) را شامل می‌شود. تعداد 217 نفر براساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ روشی توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی و محتوایی آن به تأیید صاحب‌نظران رسید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89% به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی) آزمون‌های t مستقل و t وابسته استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از میان روش­های آموزش مهارت­های زندگی و اجتماعی به دانشجویان، روش تلفیقی در اولویت اول و پس از آن روش­های الگوی ایفای نقش، بحث گروهی و حل مسأله قرار دارند. روش سخنرانی از پایین‌ترین رتبه در میان دانشجویان برخوردار است. همچنین نتایج اولویت‌بندی نوع ارائه آموزش مهارت­های زندگی و اجتماعی در میان دانشجویان بیانگر آن است که ارائه آموزش از طریق برگزاری کارگاه­های آموزشی در دانشگاه­ها و استفاده از فیلم و تئاتر به‌ترتیب با بالاترین اولویت و در مقابل ارائه آموزش مهارت­ها از طریق انتشار جزوات و بروشورها در پایین‌ترین اولویت قرار گرفته است. بر این اساس برای آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی دانشجویان بایستی شیوه و نوع ارائه آموزش‌های مهارت زندگی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


Anhtha. Lohoang. (Hoasen university) (2007). tho of foctiveness of 4 eaehing life.
 Aqajani, M. (2002). The effect of life skills training on mental health and locus of control teenagers, MA thesis Al-Zahra University. [In Persian]
Arefi, G. (2009). Effectiveness of Life Skills Training on mental health first year students of high schools in Dezful, Master thesis, Payam Noor University of Tehran. [In Persian]
Bakhshipour Roodsari, A. (1999). Satisfaction with life style problem solving and mental health of a religious attitude or mental health chapter, 3 (9): 19-1. [In Persian]
Behdani, F. et all (2008). Its study lifestyle with depression and anxiety in students of Sabzevar, Sabzevar Faculty of Medical Sciences of Issue, 2: 38-27. [In Persian]
Deilami, N. (2005). Effectiveness of Life Skills Training on the advice of the State Welfare Organization, in June. [In Persian].
Fata L., Mvtaby, F., Mohammad Khani, SH., Kazem Zadeh, M., (2005). Life Skills Training: Office of Women's Affairs, Ministry of Health and Medical Education. [In Persian].
Khushabi, K. , Nikkhah, H, Moradi, S. (2008). Check the knowledge of students in Tehran University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan life skills Journal, Volume 15.[In Persian].
Rahimian, B., Najafi, M., Tabatabaeian, M., Heidari, M.,  Dehshiri, GR., Ayzdpvr, AR. (2010). Effectiveness of Life Skills Training on students' mental health, mental health Proceedings of the second national seminar, Semnan University. [In Persian]
Ramesht, M., Farshad, S. (2004). The effect of life skills training on the prevention of substance abuse among students, Proceedings of the Second Seminar on mental health of students in Tehran University, Tarbiat Modarres, [In Persian].
Samani, S. et all. (2006). Resilience, mental health and life satisfaction, Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13(3): 295-290 [In Persian].
Sepahmansour, M. (2008). The effect of life skills training, motivation, achievement, self-respect and social adjustment of students, the course of 1387. Quarterly thought and behavior. [In Persian].
Shafi'i, H. (2008). As life skills education impact study on reducing psychosocial traumas. skils in universities. [In Persian].
Smith, E.A. (2004). Evaluation of life Skills training and Infused-life Skills Training in a rural setting : outcomes at two years. Journal of Alchohole & Drug Education.
Smith, T.A. Genry, L.S., Ketring, S.A. (2005). Evaluating a youth Leadership life skills Development program. Journal of Extensive. 43(2).
Taremian, F., Mahjvi, M., Fathi, T. (1999). Life Skills, Second Edition, Tehran, Education Quarterly message Consultant (1998). Life Skills project, the first year. (1) [In Persian]
UNICEF (2001). Life skills training for youth and women's guide (first edition), translated Muharram Tehran Aghazadeh, Reed Publishing. [In Persian].