کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
بررسی عوامل تأثیرگذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام‌گرفته در ایران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 172-146

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی


فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان