کلیدواژه‌ها = تجارب زیسته معلمان
تجارب زیسته معلمان از تدریس در کلاس‌های چندپایه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 143-112

https://doi.org/10.34785/J012.2022.030

تقی زوار؛ صیاد عبدالهی اصل؛ پروین بهاری؛ واقف دلخوش