کلیدواژه‌ها = دانشجو- معلمان
شناسایی مولفه های روایت پژوهی در راستای توسعه حرفه ای دانشجو- معلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-154

رضا معصومی نژاد؛ غلامحسین میکائیلو؛ امین شیخکانلوی میلان؛ کیمیا شیخه