کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد کارکنان
تبیین و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رویکرد تئوری داده بنیان

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 34-13

فرهاد نژاد ایرانی؛ حسن مخدومی؛ غلامرضا رحیمی؛ سید عبدالله حجتی