کلیدواژه‌ها = تربیت زیبایی شناسی
تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 192-164

علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی