کلیدواژه‌ها = یادگیری مغز‏محور
بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-132

https://doi.org/10.34785/J012.2019.112

غلامعلی سلیمانی داودلی؛ فرهاد خرمایی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری