کلیدواژه‌ها = انتقال یادگیری به محیط کار
طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 66-85

فتانه خاکره؛ فرامرز ملکیان؛ بهمن سعیدی پور؛ الهام کاویانی