کلیدواژه‌ها = محیط‌های یادگیری
تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 51-69

محمد جمالی تازه کند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی