کلیدواژه‌ها = برنامه درسی چندفرهنگی
ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 65-91

شیرکوه محمدی؛ سید علی نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی فرد؛ جواد پورکریم