نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ������
استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 12-1

محمد پورداود؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ رضا کچوئیان جوادی؛ قدسی احقر


تأملی در نقش کانونهای فرهنگی_ تربیتی آموزش و پرورش در تربیت هنری دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-22

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ رئوف احمدی