نویسنده = علی خالق خواه
طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی