نویسنده = یاسمن معصومی نژاد
شناسایی چارچوب تدریس‌پژوهی در راستای بهبود اجرای برنامه‌های درسی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 211-182

رضا معصومی نژاد؛ قهرمان مددلو؛ زهرا بابائی؛ یاسمن معصومی نژاد؛ عطیه لامعی