نویسنده = ������������ ��������
عوامل مؤثر بر حواس‌پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-1

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.001

محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی