نویسنده = �������������� ��������
اهداف، روش‌ها و محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم درون‌ماندگاری در اندیشه‌ دلوز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 48-25

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.002

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی