نویسنده = فاطمه نارنجی ثانی
طراحی الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای راهبران تربیتی در نظام آموزش ابتدایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 281-250

فاطمه نارنجی ثانی؛ علی سیفی؛ سید مهدی خزاعی فر؛ فاطمه تیزهوش