نویسنده = ������������ ����������
بررسی جامعه شناختی پدیده رمزگردانی دو زبانه های کردی کلهری- فارسی در دانش آموزان

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 39-63

کیوان عزیزی؛ اکبر عزیزی فر؛ حبیب گوهری؛ شهرام ولیدی