نویسنده = اصغر مینایی
منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 133-153

10.34785/J012.2019.551

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی