نویسنده = ������������ ����������
اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 42-23

رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فائزه ناطقی