نویسنده = مرتضی رضایی زاده
تعداد مقالات: 2
شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 230-212

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


تعیین‌کنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطالعه‌ای کیفی بر مدرس

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 79-55

https://doi.org/10.34785/J012.2020.124

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی