نویسنده = محمدرضا سرمدی
تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دورۀ انتقال

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 237-214

https://doi.org/10.34785/J012.2019.378

رضا محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد


طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 86-105

عبدالرحیم جهان آرا؛ محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ فروزان ضرابیان