نویسنده = عادل زاهد بابلان
طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی


مدل کیفی و داده بنیاد از توسعه استعداد آموزگاران (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-144

https://doi.org/10.34785/J012.2022.031

حسن باشکوه اجیرلو؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ علی خالق خواه


فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 144-161

علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان