نویسنده = �������� ���������� ������������
مدل یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی (مطالعه موردی:کارکنان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-1

ارسلان رحمن نژاد؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین؛ رفیق حسنی