نویسنده = علیرضا عصاره
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان برنامة درسی و دبیران ذیربط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 209-237

جمال مرادپور؛ عزت‌الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ علیرضا عصاره


2. بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-41

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زین علی پور؛ علی اکبر شیخی؛ علیرضا عصاره


3. تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 21-46

بهزاد نوروزی چگینی؛ علی اکبر شیخی فنیقی؛ علیرضا عصاره؛ اقبال زارعی