نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی الگویی برای یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (سنتز پژوهی)

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 22-1

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی؛ محمدعلی رستمی نژاد