نویسنده = ������������ ������
اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب- نگرش و عملکرد درس ریاضی

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 79-94

اسماعیل سلیمانی؛ فیروزه سپهریان اذر؛ علی قادری