نویسنده = ���������� ����������������
الگوی علی جهت گیری های هدف تحصیلی دانش آموزان درخوش بینی تحصیلی ؛ نقش واسطه ای خودتنظیمی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 223-200

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ کیهان عبدی