اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جمال سلیمی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان

j.salimiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محبوبه عارفی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-arefisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر جمال سلیمی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه کردستان

j.salimiuok.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترمحمود مهرمحمدی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi_tmuhotmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترحسن ملکی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) استاد دانشگاه علامه طباطبایی

malaki_cuyahoo.com

دکترنعمت الله عزیزی

علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی) استاد دانشگاه کردستان

nematollahazizigmail.com

دکتر ناصر شیربگی

علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) استاد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

nshirbagigmail.com

دکتر عباس بازرگان هرندی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~abazarga
abazargaut.ac.ir

دکتر سعید فرحبخش

علوم تربیتی(مدیریت آموزشی) دانشیار دانشگاه لرستان

j.salimiuok.ac.ir

دکتر عباس عباسپور

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

abbaspour1386gmail.com

دکتر احمد رضا نصر اصفهانی

برنامه ریزی درسی استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/arnasr
arnasredu.hi.ac.ir

دکتر شهرام واحدی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

vahedi117yahoo.com

دکتر نادر سلسبیلی

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

nadersalsabiligmail.com

دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

s.i5226326gmail.com

دکتر مهدی محمدی

علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه شیراز

m48r52gmail.com

مدیر داخلی

دکتر سید جمال بارخدا

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

barkhoda.jamalyahoo.com
09187757756