مقایسه برنامه قصد شده، اجرا‌شده و کسب شده درس کارورزی به منظور ارائه راهکار مناسب ( مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی خوارزمی، تهران، ایران؛

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛

3 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان؛

4 استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی اجرا شده و کسب­شده درس کارورزی و ارائه راهکار برای افزایش همخوانی و کاهش شکاف میان برنامه­های دانشگاه فرهنگیان کردستان است.
روش: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلم راهنما و دانشجو معلمان رشته­های مختلف دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1395/1394 می باشد. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 284 نفر دانشجومعلم و معلم راهنما انتخاب و به کمک پرسشنامه محقق­ساخته از نمونه موردنظر جمع­آوری شد.
یافته ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین  برنامه درسی قصد شده و اجرا شده وجود ندارد. همچنین برنامه اجرا شده و کسب شده باهم همخوانی نداشته و بین دو مرحله اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به‌صورت کلی و هیچ کدام از خرده‌مقیاس‌های مراحل اجرا شده و کسب شده تفاوت معنادار وجود ندارد یعنی بین کلیه اهداف محتوایی و اجرایی در مرحله اجراشده و کسب شده درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. اما با توجه به نتایج به مقدار 07/40 میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شکاف و فاصله وجود دارد که تفاوتی بسیار معنادار و مهم است. و جا دارد اصلاحاتی در برنامه کارورزی مراکز تربیت معلم و افزایش اثربخشی آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


Alavi Langrudi, S.K., Khademi M., Marzooghi R. (2010). Comparative evaluation of the implemented curriculum and good teaching management internship from the perspective of senior faculty members in educational planning and management of State Universities. Journal of Teaching and Learning, 1(1): 167-192  [in persian].
Aminkhandaghi,  M., Jamebozork, M. (2014). Reflection on the contents of the curricula of teacher training and curriculum of teacher training objective in Iran. Unpublished thesis University of Ferdowsi Mashhad, [in persian].
AminKhandaghi, M., & jamebozorg, M. (2113). Reflection on the contents of the curricula of teacher training and curriculum of teacher training objective for Iran, Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, [in persian],
Hasani s K.(2004). The problems in relation to the training of student teachers teaching centers in Kurdistan province. Thesis, TTC University of Sanandaj [in persian]
Hoseini F., Khaderi M, Izadi S. (2012). The feasibility of implementing the curriculum of art and aesthetics in the teacher training curriculum. First National Conference on Education in Iran, [in persian].
Kerlynjer, F.A. (2011). Foundations of Research in Behavioral Sciences, Translator: Hassan Pasha Sharifi and his Jafar, Tehran, The Sound of Light
Khosravinejad SH, Osareh A.(2012). International literature review on the curriculum in higher education. First National Conference on Education in Iran. [in persian]
Luen, Wong Kee. (2008).Curriculum Gaps in Business Education: a Case Study of Stakeholders’ Perceptions.Thesis submitted for the degree of Doctor of Education at the University of Leicester.
Mehrmohammadi M.(2002). Views, attitudes, perspectives. Mashhad: Astan Quds Razavi. [in persian]
Momeni, M.H., Karami M., Mashhadi, A. (2012). Investigate the role of reducing the distance between the intended curriculum, implemented and experienced in higher education.Journal of Curriculum Studies in Higher Education. 2: 110,  [in persian].
Moosapoor N. (2013). Changes in the education system and curriculum approaches in Iran: engineering approach to cultural approach. Quarterly culture strategy, 5(17 &18): 213,  [in persian]
Moradi M. (2011). Studying and analyzing the curriculum of teacher training in terms of knowledge, procedures, offer the ideal model of teaching and compare it with the current status of teaching in teacher training institutions. thesis of Curriculum. Tarbiat Modares University, [in persian].
mosapoor, N. (1997). Design and implementation of a model for evaluating the curriculum. Evaluation methods and techniques taught in the course teacher training courses, lesson planning doctoral thesis, Tarbiat Modarres University, [in persian],
San Francisco State University. (2005) . Assessing teacher effectiveness: Aninformation & background paper. Available in:http://www.sfsu.edu/