بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی شیراز

2 عضو هیأت علمی‌سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

3 دکتری برنامه ریزی درسی شیراز

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود.
روش: طرح پژوهش، مطالعه موردی کیفی چندگانه بود. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب براساس رویکرد بافت آفرینی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش متشکل از 17 نفر از اعضای هیأت علمی‌متخصص در درس‌پژوهی، مدرسین درس‌پژوهی و معلمان مجری درس‌پژوهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار انتخاب شدند. کفایت تعداد مشارکت‌کنندگان براساس اشباع نظری تعیین گردید. ابزار گرد آوری داده‌های کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختمند بود. اعتباریابی داده‌های کیفی نیز از طریق دو معیار اعتبارپذیری و اعتمادپذیری و با استفاده از تکنیک همسوسازی داده‌ها صورت گرفت. با توجه به روش کیفی پژوهش از شیوه تحلیل مضمون (شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) با استفاده از نرم‌افزار N-Vivo برای تشکیل شبکه مضامین بهسازی حرفه‌ای معلمان استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش، بیانگر وجود 51 مضمون پایه و سه مضمون سازمان دهنده (دانش، نگرش و مهارت) در حوزه بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. بر اساس چارچوب طراحی شده، می‌توان دوره‌های درس‌پژوهی را بر مبنای دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های کسب شده به وسیله معلمان ارزشیابی نمود.