وضعیت باورها و حالت فراشناختی و حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد بیرجند

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 اسنادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش باورها و حالت فراشناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر بیرجند است.
روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‏ها جزء پژوهش‏های توصیفی و از نوع همبستگی می‏باشد و براساس ماهیت، جزء پژوهش‏های بنیادی محسوب می‏شود. جامعه­ی این پژوهش کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 95-94 می­­باشد. با توجه به این‌که حجم کل جامعه مورد نظر 2000 نفر می باشد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند. از شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های حالت‌های فراشناخت اونیل و جمال عابدی (1996) (پایایی 94/0)؛ پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت (2004) (پایایی 87/0) و حافظه کاری دن (2008) (پایایی، 94/0) می شد.
یافته‌ها: متغیر حالت‌های فراشناخت و میانگین تمامی مؤلفه­های حالت­های فراشناخت (آگاهی فراشناخت، راهبرد فراشناخت، خودبازبینی و برنامه‌ریزی) بالاتر از حد متوسط قرار دارند. میانگین متغیر باورهای فراشناخت دانش‌آموزان پایین تر از حد متوسط قرار دارد. میانگین متغیر "کنترل ناپذیری و خطر پذیری" و متغیر کفایت شناختی و متغیر باورهای مثبت در مورد نگرانی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. میانگین­متغیر "خودهشیاری شناختی" و متغیر "نیاز به کنترل افکار بالاتر از حد متوسط قرار داشت.  و میانگین حافظه کاری دانش‌آموزان پایین تر از حد متوسط قرار دارد.