تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است.
روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به‌صورت هدفمند و نظری به مشارکت دعوت شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه­ساختمند­ بود که به‌صورت دیداری و شنیداری ضبط و محتوای آن­ها به‌صورت متنی پیاده­سازی شد. داده­های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند تا مفاهیم و مقوله­ها طبقه­بندی گردند.
یافته­ ها: تحلیل ها نشان داد که مقوله­های اصلی برخاسته از مصاحبه­ها عبارتند از 1) بهسازی عوامل درون­زاد (شامل مفاهیم ویژگی­های روانی ـ فردی اساتید جدیدالورود؛ و تبادل تجارب حرفه­ای بین همکاران)؛ و 2) توسعه عوامل برون­زاد­ (شامل مفاهیم بازنگری در اجرای دوره­های آموزشی؛ و اصلاح موانع و پشتیبانی دوره­های آموزشی). با در نظر گرفتن این عوامل برخاسته از تجارب اعضای هیأت علمی‌ از روزهای آغازین تدریس، یک الگوی مفهومی ‌داده بنیاد ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


Adams R. (1982). Teacher development: A look at changes in teacher perceptions and behavior across time. Journal of Teacher Education, 33, 40-43.
Alvenfors, A. (2010). Introduction - Integration? On the introduction programs’ importance for the integration of new employees, Retrieved from: http:// urn.kb.se/resolve?urn= urn:nbn:se:his:diva-4281.
Asadi, M., Gholami, K. (2016). Synthesis research on effective teaching model in higher education. Journal of Educational Planning, 5(9). 113-134
Bazargan, A. (2008). An interdiction of qualitative and mixed method research: Tehran: Didar Pub.
CharleSton-Cormier, P. A. (2006). Novice Teachers’ Perceptions of Their First Year Induction Program in Urban Schools. Texas A&M University.
Conrad, D. (2004). University instructors’ reflections on their first online teaching experiences. Journal of Asynchronous Learning Networks, 8(2): 31-44.
Daniel, Y., Cherian, F. (2008). Principal Leadership in New Teacher Induction: Becoming Agents of Change. Education Policy & Leadership, 3 (2): 30-41.
Doayee, H. (2007). Human recourse management: a practical view: Mashhad: Baiyan Nor Hedayat Pub.
Farasatkhah, M. (2016). Research methods in social science with an emphasis on grounded theory: Tehran, Agah publishing
Gholami, K. & Asadi, M. (2013). Professional experience of teachers regarding effective teaching in higher education
Hall, A. (2003). Managing Universities and Colleges: Guides to Good Practice. Open University press.
Huling-Austin, L. (1986). What can and cannot reasonably be expected from teacher induction programs. Journal of Teacher Education, 37 (1): 2-5.
Ingersoll, R. M., & Strong, M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research. Review of educational research, 81(2): 201-233.
Johnson, S., & Birkeland, S. (2003). The schools that teachers choose. EducationalLeadership, 60 (8): 20-24.
Kay wischkaemper, B. M. (2005). A Comparative Case Study of the Principal’s Role in New Teacher Induction. Texas Tech University: Unpublished thesis of Educational Leadership.
Khorasani, A. & Molamohamadi, A. (2010). Shortcomings in organization and methods of teaching out of their administrators and educational experts. Journal of management and planning in educational systems, 3(5): 126-142.
Livengood, K. k. (2006). Mentor’ Perceptions of the Effectiveness of the Components and Technological Venues Implemented in Online Teacher Induction Programs for Novice Teachers. Unpublished thesis of Texas A&M University.
Merchant, V. (2005). A Longitudinal Trend Study of a University-Based Teacher Induction Program: Observable able Behaviors of Urban Teachers and Their Perceptions of Program Components Five Years after Participation. Unpublished thesis of Texas A&M University.
Mirsepasi, N. (1998). Human resource management and work relation: a strategic view, Tehran. Mir Publishing
Moir, E. (2003). Launching the next generation of teachers through quality induction. Paper presented at the State Partners Symposium of the National Commission on teaching & America’s Future, Denver, CO.
Moir, E., & Gless, J. (2001). Quality induction: An investment in teachers. TeacherEducation Quarterly, 28 (1):109-114.
Monsour, F. (2003). Mentoring to develop and retain new teachers. Kappa Delta Pi Record, 39 (3): 134-135.
Serpell, Z. (1999). Beginning teacher induction: A review of the literature. Washington, DC: American Association of Colleges for Teacher Education.
Sharratt, C., & Sharratt, G. (1991). The role of the principal in new teacher induction. Rural Educator, 13(1): 16-19.
Shirbagi, N, & Asadi, M. (2016). Evaluation of educational functions from the faculty members’ point of view, Journal of Measurement and Evaluation Studies, 6 (13), 55-86.
Shirbagi, N., Ghaderzadeh, O. & Tamasoki, M. (2014). Conception and experiences of faculty members from the induction and the first day of work, Journal of Human Resources Research, 7(2). 179-207
Stansbury, K., & Zimmerman, J. (2002). Smart induction programs become lifelines for the beginning teacher. Journal of Staff Development, 23 (4): 10-17.
Taylor, F. W. (1911). Principals of Scientific management, CA, Mc. Grohill Pub 
Wong, H. (2005). New teacher induction: The foundation for coherent, comprehensive andsustained professional development. In H. Portner (Ed.), Teacher mentoring andinduction: The state of the art and beyond. (pp. 41-58). London: Corwin