کلیدواژه‌ها = مدل‌های شایستگی
تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تأکید بر مدل‌های شایستگی و ارزش‌آفرینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 205-182

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.008

فروغ رودرگرنژاد؛ رضا عمادانی؛ داوود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان