کلیدواژه‌ها = یادگیری پویا
شناسایی ابعاد یادگیری پوی پا در دانشگاه

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 44-25

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلیزاده؛ مقصود فراستخواه