کلیدواژه‌ها = تعامل دانش‌آموز و معلم
مقایسه اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل‌مساله بر تعامل معلم و دانش آموز

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 146-130

https://doi.org/10.34785/J012.2020.898

بهروز زینلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ لیلا نیرومند؛ افسانه مظفری