کلیدواژه‌ها = اضطراب کلاس زبان خارجی
بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب کلاس زبان خارجی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 254-238

https://doi.org/10.34785/J012.2019.831

اسماعیل سلیمانی؛ مهدی سرخوش؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ بهناز دهقان؛ سیمین حسینیان